Очакваме ви на национален номер 0700 800 10

 • English
 • Bulgarian

Сертификати

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД е тясно специализирана в областта на безопасните и здравословни условия на труд и е сред първите компании в тази област, притежаващи внедрена, интегрирана и сертифицирана Система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и информационната сигурност.

Непрекъснато повишаваме качеството на предоставяните от нас консултантски и контролни услуги, което гарантираме чрез:

 • Внедрената и сертифицирана Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС ЕΝ ΙSO 9001:2008 (Сертификат № 258BGQS/13.06.2016)
 • Внедрената и сертифицирана Система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на EN ISO 14001:2004 (Сертификат № 161BGES/13.06.2016);
 • Внедрената и сертифицирана Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001: 2007 (Сертификат № 162BGOH/13.06.2016);
 • Внедрената и сертифицирана Система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на ISO/IEC 27001:2013 (Сертификат № 115BGIS/06.08.2015);
 • Удостоверение за промяна на регистрация на Служба по трудова медицина № 091-2/10.2011 изд. от Министерство на здравеопазването;
 • Сертификат за акредитация на Орган за контрол от вида “С” при ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД, рег. № 295 ОКС, издаден от Българска служба за акредитация;
 • Лицензия № 200812597/16.07.2008 на Център за професионално обучение, издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерство на образованието.
 • Заповед № РП-14-170 от 27.05.2005 г. на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за провеждане на обучение и изпити за квалификационна група по Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.
 • Заповед № РД-16-1242/01.11.2010 г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма за обучение и изпити за квалификационна група по Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения /ДВ, бр.32 от 20.04.2004 г./.

Виж всички документи: