Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в условията на епидемично разпространение на COVID-19

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия

Сподели публикацията

Във връзка с обявяването на коронавирусната инфекция (COVID-19) за пандемия от Световната здравна организация, ви препоръчваме алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19, предложен от Националния център по заразни и паразитни болести.


Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия включва следните основни направления:

 1. Избор на дезинфектант
 2. Установяване на критични точки и кратност на обработките
 3. Начини на приложение на дезинфектантите
 4. Допълнителни изисквания
 5. Хигиена на ръцете

Избор на дезинфектант

 • Избор на дезинфектант

  1.1. Почистващите продукти, използвани в рутинните санитарно-хигиенни дейности трябва да бъдат заменени с дезинфектанти.
  1.2. Необходимо е да се избере дезинфектант, ефективен по отношение на вируса. Не търсете изписването на името COVID-19 на етикета! Достатъчно е в областта на употреба на дезинфектанта, описана на етиката, да е вписано вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие.
  1.3. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).
 • 2. Установяване на критични точки и кратност на обработките
  2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и често докосваните повърхности (подове в училища, детски заведения и клубове, молове, бизнес сгради, перони на метростанции; подове в коли на градски транспорт, бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници, клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място.)
  2.2. Критичните точки подлежат на ежедневна дезинфекция.
  2.3. При наличие на потвърдени случаи на COVID-19 в населеното място честотата на дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличи, като в зависимост от обектите тя може да варира от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час или след всеки курс (например при транспортните средства).

Начини на приложение на дезинфектантите

 • 3. Начини на приложение на дезинфектантите
  Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, които трябва да се разредят с вода преди употреба.
  3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)
  3.1. Препоръчително е използването на алкохолни дезинфектанти (съдържащи етанол, пропанол, изопропанол или комбицинации с тях) под формата на спрей, които са готови за употреба.
  3.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоени с дезинфектанта.
  3.3. Задължително условие е цялата повърхност да бъде напълно омокрена с дезинфектанта.
  3.4. Третираната повърхност се оставя да изсъхне.
  Важно: С алкохолни дезинфектанти не трябва да се обработват големи повърхности (над 2 m2), тъй като са запалими. Поради същата причина не трябва да се се използват в близост до източници на запалване и не трябва да се пръскат електрически панели или уреди, включени в електрическата мрежа!
  3.5. Малките повърхности могат да се третират по описаните начини и с други дезинфектанти, съдържащи различни от алкохол активни вещества.
  3.6. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят по безопасен начин.

Допълнителни изисквания

 • 4. Допълнителни изисквания
  4.1. За всички обществени тоалетни, тоалетни в училища, детски заведения и за други обекти с обществено предназначение е необходимо да се следи за изразходването и своевременно осигуряване на хигиенни продукти, като течни сапуни или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете.
  4.2. Трябва да се осигури регулярно изхвърляне на боклука.
  4.3. Персоналът, отговарящ и поддържащ санитарно-хигиенното състояние на обектите, трябва да бъде снабден и да използва лични предпазни средства.
  4.4. Личните предпазни средства се отстраняват внимателно.
  4.5.Личните предпазни средства, които не са за еднократна употреба, като очила, шлем, ръкавици, подлежат на дезинфекция чрез накисване или забърсване.
  4.6. Личните предпазни средства за еднократна употреба се изхвърлят безопасно.
  4.7. След сваляне на личните предпазни средства (маски, ръкавици, престилка и/или др.) ръцете задължително се измиват с вода и сапун или се дезинфекцират с алкохолен продукт.

Хигиена на ръцете

 • 5. Хигиена на ръцете (отнася се до всички служители, клиенти, ученици и деца в детски заведения)
  5.1. Трябва да бъдат обучени и насърчавани да избягват докосването на лицето си с ръце, особено в областта на носа, очите и устата.
  5.2. Трябва да бъдат насърчавани (чрез плакати, семинари, обучения, игри) да си мият ръцете редовно с вода и сапун.
  5.2.1. Трябва да бъдат обучени на правилната техниката за обтриване на ръцете (да се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите);
  5.2.2. Миенето на ръцете с обикновен сапун и вода трябва да е с продължителност минимум 20 секунди.
  5.3. При използване на алкохолен дезинфектант той трябва да се втрива в кожата на сухи ръце в продължиние на минимум 30 секунди.
  5.3.1. Трябва да се спазва правилната техниката за обтриване на ръцете.
  5.3.2. След изтичане на необходимото време за контакт, ръцете се оставят да изсъхнат. Необходимото време на обработка на кожата е посочено на етикета на дезинфектанта.
  5.4. Препоръчва се поставянето на диспенсъри с дезинфектанти на алкохолна основа на видими места в обществените обекти и на работните места.

Пълният текст може да намерите тук!

Още статии

Новини

ОБУЧИТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ПО ПРОЕКТ THE BIGGER PICTURE TOOLS

Вторият продукт, обучителен инструментариум, по проект „The Bigger Picture Tools“ е готов. Партньорите по проекта – Българо-Турска търговско-индустриална камара (България), Prometeo (Италия), LOT CONSULT (България) и
Работник в на строеж в горещо време
Новини

Подготвени ли сме за жегата: как да се предпазим от опасността на горещите вълни?

Експерти по безопасни условия на труд алармират за значението от предприемането на мерки срещу топлинен стрес. Светът е изправен пред все по-интензивно горещо време, което