Lot Consult

Безопасност и здраве при работа в променящия се трудов свят

Безопасност и здраве при работа

Сподели публикацията

Европейската комисия прие стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2021-2027.

Пандемията от COVID-19 показа колко решаващи са здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) за опазването на здравето на работниците, за функционирането на нашето общество и за непрекъснатостта на икономическите и социални дейности от изключителна важност.

В този контекст, днес Комисията поднови ангажимента си да актуализира правилата за безопасност и здраве при работа, като прие стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2021-2027. Тя очертава ключовите действия, необходими за подобряване на здравето и безопасността на работниците през следващите години.

Три ключови цели: промяна, превенция и подготвеност Стратегическата рамка се фокусира върху три ключови цели за следващите години.

  1. Предвиждане и управление на промените в новия трудов свят: За да се осигурят безопасни и здравословни работни места по време на дигиталните, зелени и демографски преходи, Комисията ще прегледа Директивата за минималните изисквания за безопасност и здраве на работното място и Директивата за работа с екранно оборудване, и ще актуализира граничните стойности на експозиция на азбест и олово. Тя ще подготви инициатива на ниво ЕС, свързана с психичното здраве на работното място, която ще оценява възникващите проблеми, свързани с психичното здраве на работниците, и ще предлага насоки за действие.
  2. Повишаване на превенцията на професионалните заболявания и злополуки: Тази стратегическа рамка ще насърчи подхода „визия нула“ за пълно елиминиране на смъртните случаи в ЕС, свързани с работата. Комисията също така ще актуализира правилата на ЕС за опасните химикали за борба с рака, репродуктивните и респираторните заболявания.
  3. Повишаване на подготвеността за възможни бъдещи заплахи за здравето, като извлече поуки от настоящата пандемия. Комисията ще разработи процедури при спешни случаи и насоки за бързото разгръщане, прилагане и наблюдение на мерките при потенциални бъдещи здравни кризи. В тясно сътрудничество със специалистите в областта на общественото здраве.

Действията в стратегическата рамка ще бъдат реализирани чрез:

  • засилен социален диалог
  • засилено разработване на политики, основани на факти и доказателства
  • подобрено прилагане и мониторинг на съществуващото законодателство на ЕС
  • повишаване на осведомеността
  • мобилизиране на финансиране за инвестиране в безопасността и здравето при работа. Включително от фондове на ЕС като Фонда за възстановяване и устойчивост и Кохезионния фонд

Актуализацията на стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за 2021-2027 г. с оглед на пандемията от COVID-19 е част от работната програма на Комисията за 2021 г. Европейският стълб на социалните права подчертава в своя принцип 10, че „Работниците имат право на високо ниво на защита на здравето и безопасността на работното място“.

Източник: ec.europa.eu

Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

Тенденции в здравето и безопасността на работното място
Новини

Тенденции в здравето и безопасността на работното място

Здравословните и безопасни работни места се превръщат в отличителен знак за успешните организации За четвъртата поредна година канадската неправителствена организация WSPS (Workplace Safety & Prevention
Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда
Новини

Проведе се среща за обучителния курс „Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда“

На 12.09.2023 г. С партньорите по проект SAFESENSE+ проведохме среща, на която обсъдихме стартирането на пилотното издание на обучителния курс „Здраве и безопасност при работа