Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Кампания „Здравословни работни места, управление на опасните вещества на работното място“

Здравословни работни места

Сподели публикацията

От м. август 2018 г. започна изпълнението на Европейската кампания „Здравословни работни места, управление на опасните вещества на работното място“ от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Целта на кампанията е да бъдат проверени фирми, които използват и съхраняват опасни химични вещества.
Междинните резултати от проверките показват липса на достатъчна информация относно изискванията на българското законодателство за правилата и нормите и начина на тяхното прилагане при използване на химични вещества и смеси.

В голяма част от предприятията на работещите с опасни химични вещества не е осигурено необходимото задължително обучение при работа с тях, рискът за здравето и безопасността, съответните предпазни мерки и действията, които трябва да се предприемат за самозащита, както и за защита на останалите работещи.
За установените пропуски и нарушения на нормативните изисквания контролните органи на Инспекцията по труда са наложили на работодатели глоби и имуществени санкции в значителни размери.

Проверките на Инспекцията по труда продължават. До края на 2018 г. ще бъдат проверени 1000 предприятия, а през 2019 г. ще се извършва последващ контрол.

Съгласно българското законодателство Работодателите / Ръководителите на фирми носят отговорността и задълженията за осигуряване на защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

Уважаеми работодатели, ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД, гр. София предлага на Вашето внимание своето партньорство, за да изпълните своите задължения по привеждане на Вашето предприятие в съответствие с нормативните изисквания при използване и съхранение на опасни химични вещества и смеси.


Центърът за професионално обучение при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София, организира специализирани курсове за обучение на ръководители, длъжностни лица и работещи на тема „БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ“.


Покана за обучение ОХВ

Още статии

Новини

Национално проучване за здравословни и безопасни условия на труд в България

LOT–CONSULT, като част от изследователски екип, проучващ динамиката в здравословните и безопасни условия на труд, провеждаме Национално проучване сред работодателите в България за нуждите и нагласите