Очакваме ви на национален номер 0700 800 10

Контрол на параметрите на работната среда

СПИСЪК НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И СТАНДАРТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ МЕТОДИТЕ ЗА КОНТРОЛ И НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПАРАМЕТРИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА КОНТРОЛ НА ОКС ПРИ „ЛОТ КОНСУЛТ” ЕООД

 1. Наредба №15, ДВ бр.68/2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.
 2. Наредба № 9, ДВ, бр. 46/1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използване на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.
 3. Наредба № 049, ДВ бр.32/1976г. за изкуствено осветление на сградите.
 4. НАРЕДБА № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г., в сила от 15.02.2006 г.
 5. НАРЕДБА № 2 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2007 г.
 6. НАРЕДБА № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 40 от 12.05.2005 г., в сила от 6.07.2005 г.
 7. НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г., в сила от 31.01.2005 г.
 8. НАРЕДБА № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 71 от 1.09.2006 г., в сила от 2.12.2006 г.
 9. НАРЕДБА № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 105 от 8.11.2002 г., в сила от 9.02.2003 г.
 10. НАРЕДБА № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 94 от 24.10.2003 г., в сила от 25.10.2004 г.
 11. НАРЕДБА № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2006 г.
 12. НАРЕДБА № 24 от 20.10.2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 95 от 28.10.2003 г.
 13. НАРЕДБА № 29 от 16.09.2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 78 от 30.09.2005 г.ю
 14. Наредба № 6, ДВ бр. 58 /2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
 15. Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места,  издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г., в сила от 02.11.2014 г.