Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Може ли работодател да изисква от служител да си направи PCR тест за собствена сметка след отпуск?

служител да си направи PCR тест

Сподели публикацията

Има ли законово право работодател да изисква от служител да си направи PCR тест за собствена сметка след връщане от отпуск или служителят може да откаже?

За коментар по този въпрос в сезона на отпуските потърсихме доц. д-р Андрей Александров, ръководител на практиката Трудово право и миграционни въпроси в „Камбуров и съдружници“. Пред Economy.bg Андрей разяснява може ли и по какъв начин работодателят да изисква от служител да си направи PCR тест за собствена сметка.

Доц. д-р Андрей Александров има значителен опит в областта на социалното осигуряване, структуриране на трудови договори в контекста на големи международни групи, мониторинг на спазването на трудовите права, защита от дискриминация и др.

Може ли и по какъв начин работодател да изисква от служител да си направи PCR тест за собствена сметка?

Вече сме имали поводи да коментираме, че българското законодателство не дава конкретни отговори относно правата и задълженията на работодателя в настоящата ситуация. Изводите, до които се достига в практиката, са базирани на някои общи работодателски задължения, формулирани например в чл. 275, ал. 1 КТ („работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени“) или в чл. 282 КТ („работодателят осигурява условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на работниците и служителите съобразно санитарните норми и изисквания“).

С редица заповеди на министъра на здравеопазването и на министъра на труда и социалната политика бяха направени опити за конкретизиране на задълженията на работодателя във връзка с превенцията на коронавирус, но никъде не е въведено изрично задължение за работодателите да тестват своите работници и служители, напр. с PCR тест.

Информацията за здравния статус на лицата

Съществен практически проблем в тази материя е съотношението между задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и задълженията на работодателя в качеството му на администратор на лични данни. Без съмнение, информацията за здравния статус на лицата попада в категорията „чувствителна“ информация по смисъла на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД или GDPR) и Закона за защита на личните данни.

Както вероятно си спомняте, Регламентът започна да се прилага преди две години и въведе безпрецедентни по размерите си санкции при установени нарушения на правилата на обработване на лични данни. Затова и, напълно логично, много работодатели започнаха да отправят запитвания за различни аспекти от обработването на информация за здравния статус на служителите си до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

КЗЛД се е произнасяла със свои становища по въпросите за груповото тестване

КЗЛД се е произнасяла със свои становища по въпросите за груповото тестване на служителите за COVID-19 (становище рег. № НПМД-17-151/2020 г.), както и за обработването на лични данни относно здравето и степен на информиране на служителите в случай на наличие на инфектиран с COVID-19 служител (становище рег. № НПМД-17-114/2020 г.). Становищата могат да бъдат прочетени на Интернет страницата на Комисията и в издавания от нея месечен информационен бюлетин. Въпреки че КЗЛД не засяга въпроса за чия сметка могат или трябва да са тестовете, тя достига до заключението, че българското законодателство не задължава работодателите да тестват персонала за коронавирус.

Работодателите имат правната възможност да организират изследвания, без да ги провеждат сами. Преди да пристъпят към такива действия обаче, те следва да извършат предварителен анализ (т.нар. тест за балансиране), в резултат на който да се установи, че легитимните интереси на работодателя (опазването на здравето и работоспособността на целия персонал) имат преимущество пред правата и свободите на субектите на данните (идеята за ограничаване на намесата в личното пространство на работника или служителя).

В такъв случай работодателят може да издаде заповед за задължително групово тестване за установяване на заразени или приносители на COVID-19 сред своите служители. Обработването на данни за здравето и данни от пробите, съдържащи генетичен материал на изследваните лица за COVID-19 чрез групови PCR-тестове, може да се извърши само от компетентните здравни власти, които са обвързани със задължението за професионална тайна и съобразно приложимото законодателство (становище рег. № НПМД-17-151/2020 г.).

Отново подчертавам, че Комисията не се е произнасяла по въпроса за чия сметка следва да са тестовете. Личното ми становище е, че щом работодателят ги изисква и организира провеждането им, той следва и да ги заплати.

Има ли законово право работодател да изисква от служител да си направи PCR тест за собствена сметка след връщане от отпуск или служителят може да откаже?

И тук изводите могат да се обосноват по тълкувателен път. Работодателят може и следва да въведе такива мерки за допускане до работните места, които в максимална степен да ограничат риска от разпространение на заболяването. Пример в тази насока е задължителното измерване на телесната температура на всички лица, влизащи на територията на предприятието, съответно отстраняването на работници и служители с прояви на остри респираторни болести.

Същевременно КЗЛД изразява доста резерви например към работодателския контрол върху работници и служители, полагащи дистанционен труд („контролът на работодателя не може да се разпростре и върху дома и семейството на неговите служители“ – становище рег. № НПМД-17-114/2020 г.). Както при полагането на работа от разстояние, така и по време на ползване на отпуск, служителят не застрашава здравето на останалата част от колектива.

Считам, че в крайна сметка отговорът на поставения въпрос е същият като по-горе: ако работодателят може да обоснове, че легитимните му интереси „оправдават“ извършването на PCR тест на служител, завръщащ се на работа след отпуск, негов ангажимент ще бъде и да го организира и заплати. Не виждам правно основание служителите да бъдат насочвани към подлагането на такива тестове за собствена сметка.

Източник: Economy.bg

Още статии

Новини

Национално проучване за здравословни и безопасни условия на труд в България

LOT–CONSULT, като част от изследователски екип, проучващ динамиката в здравословните и безопасни условия на труд, провеждаме Национално проучване сред работодателите в България за нуждите и нагласите