Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

декларация за преминаване през КПП

Сподели публикацията

Източник: http://www.mvr.bg

Декларация за преминаване през КПП

Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

ИЗТЕГЛЕТЕ PDF И РАЗПЕЧАТАЙТЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, долуподписаният/та ……………………………………………………………………………………………………, (собствено, бащино и фамилно име) ЕГН………………………………, л.к. № ……………………………………………, издадена от ………………………………… на ..……………..год., с постоянен адрес гр./с.…………………………………………………област …………………………………….…., бул./ул. ………………………………………….№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. …… и настоящ адрес гр./с.………………………………………………………………, област ……………………………………….., бул./ул. ………………………………………….№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. ……

ДЕКЛАРИРАМ:

  1. Живея на следния адрес гр./с.………………………………………………област …………………………, (Изписва се адреса, на който деклараторът пребивава, в случаите когато живее на адрес, различен от постоянния или бул./ул. …………………………………………..№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. …… настоящия му адрес. В случаите, когато живее на постоянния или настоящия си адрес, посочва на кой от тях.)
  2. 2. Местоработата ми се намира на адрес гр./с.………………………………………………… област …………………………………….…., бул./ул. ………………………………………….№………………………………………………
  3. Работя в/за …………………………………………….……………………………………………………………………., (наименование на юридическото или физичическото лице, за което деклараторът работи) ЗАВЕРКА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ по т. 3 и т. 4: …………………………………………………………………………………….. (подпис на лицето с представителна власт, длъжност, собствено, бащино и фамилно име печат на юридическото лице, ако работодателят не е физическо лице) ДАТА НА ЗАВЕРКАТА:………………………………………….
  4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. (тук деклараторът собственоръчно изписва, че не работи, в случай че не упражнява трудова дейност)
  5. Други обстоятелства, налагащи неотложно придвижването ми извън населеното място, в което се намира адресът, на който живея или работя са: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (посочва в какво точно се изразява неотложността за пътуването – здравословно състояние на пътуващия или негови близки, завръщане на ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. настоящия или постоянен адрес или други причини) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  6. Известно ми е, че наказателната отговорност по чл. 355, ал. 2 от Наказателния кодекс за нарушаване на наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразителна болест по хората, по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

Дата на деклариране:…………………………….

ДЕКЛАРАТОР: (……………………………………………………………………….)

подпис на дрекларатора собствено, бащино и фамилно име

Още статии

Новини

Национално проучване за здравословни и безопасни условия на труд в България

LOT–CONSULT, като част от изследователски екип, проучващ динамиката в здравословните и безопасни условия на труд, провеждаме Национално проучване сред работодателите в България за нуждите и нагласите