Очакваме ви на национален номер 0700 800 10

Обслужване на работниците и служителите от служба по трудова медицина

 1. КОДЕКС на труда в сила от 01.01.1987 г.
 2. ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд в сила от 25.12.2009 г
 3. КОДЕКС за социално осигуряване в сила от 01.01.2000
 4. ЗАКОН за защита при бедствия в сила от 25.12.2009 г.
 5. ЗАКОН за здравето в сила от 18.12.2009 г.
 6. ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания в сила от 1.01.2005 г.
 7. ЗАКОН за инспектиране на труда01.2009 г.
 8. ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите, обн. ДВ бр.86/1999г
 9. ЗАКОН за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, Обн., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г.
 10. ЗАКОН за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието в сила от 14.01.2006 г.
 11. ЗАКОН за защита на личните данни в сила от 1.01.2002 г.
 12. НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г.
 13. НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (Загл. изм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.), издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 91 от 5.08.1998 г.
 14. НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г
 15. НАРЕДБА № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 19 от 9.03.2010 г.
 16. НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., в сила от 11.02.1999 г
 17. НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване в сила от 09.01.2000 г.
 18. НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 47 от 21.05.1999 г.
 19. НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 54 от 15.06.1999 г.
 20. НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, в сила от 17.08.2001 г.
 21. НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, издадена от министъра на труда и социалната политика, министъра на извънредните ситуации и министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.
 22. НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло, утвърдена с ПМС № 72 от 30.12.1986 г., oбн., ДВ, бр. 8 от 30.01.1987 г., в сила от 1.01.1987 г.
 23. НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.
 24. НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 5.11.2004 г.
 25. НАРЕДБА № 2 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2007 г.
 26. НАРЕДБА № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2007 г.
 27. НАРЕДБА № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда, издадена от министъра на народното здраве и председателя на ЦС на БПС, обн., ДВ, бр. 33 от 28.04.1987 г., в сила 1.01.1987 г.
 28. НАРЕДБА № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 64 от 8.08.2006 г., в сила от 9.11.2006 г.
 29. НАРЕДБА № 11 от 2.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени, издадена от министъра на народното здраве и председателя на ЦС на БПС, обн., ДВ, бр. 57 от 24.07.1987 г.
 30. ПРАВИЛА за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа, утвърдени със Заповед № РД 09-410 от 13.10.1994 г. Издадени от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.1994 г., в сила от 1.01.1995 г.
 31. НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 1 от 3.01.2006 г.
 32. НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“, приета с ПМС № 24 от 6.02.2006 г., обн., ДВ, бр. 15 от 17.02.2006 г
 33. НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, Приложение № 2 към чл. 2 на ПМС № 267 от 12.12.2005 г., обн., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г.
 34. НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време, Приложение № 1 към чл. 1 на ПМС № 267 от 12.12.2005 г., обн., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г.
 35. НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските, приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г., обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.1987 г., в сила от 1.01.1987 г.
 36. НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г., в сила от 1.07.2007 г.
 37. НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда, издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 1 от 3.01.2003 г., в сила от 2.01.2003 г.
 38. НАРЕДБА за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст, приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г., обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.1987 г., в сила от 1.01.1987 г.
 39. НАРЕДБА за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, приета с ПМС № 168 от 11.07.2008 г., обн., ДВ, бр. 65 от 22.07.2008 г., в сила от 22.07.2008 г.
 40. НАРЕДБА за трудоустрояване, приета с ПМС № 72 от 1986 г., обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.1987 г.
 41. НАРЕДБА № РД-07-1 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2012 Г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, обн. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2012г., в сила от 15.05.2012 г.
 42. НАРЕДБА за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 5.05.2010 г., обн., ДВ, бр. 36 от 14.05.2010 г.
 43. НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г.
 44. СПИСЪК на професионалните болести, приложение към член единствен на ПМС № 175 от 16.07.2008 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г.
 45. НАРЕДБА № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г., в сила от 15.02.2006 г.
 46. НАРЕДБА № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 40 от 12.05.2005 г., в сила от 6.07.2005 г.
 47. НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г., в сила от 31.01.2005 г.
 48. НАРЕДБА № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 71 от 1.09.2006 г., в сила от 2.12.2006 г.
 49. НАРЕДБА № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 105 от 8.11.2002 г., в сила от 9.02.2003 г.
 50. НАРЕДБА № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 94 от 24.10.2003 г., в сила от 25.10.2004 г.
 51. НАРЕДБА № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2006 г.
 52. НАРЕДБА № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 11 от 3.02.2006 г., в сила от 4.08.2006 г.
 53. НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 54 от 15.06.1999 г., в сила от 16.09.1999 г.
 54. НАРЕДБА № 24 от 20.10.2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 95 от 28.10.2003 г.
 55. НАРЕДБА № 29 от 16.09.2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 78 от 30.09.2005 г.
 56. НАРЕДБА за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита, приета с ПМС № 3 от 10.01.2009 г., обн., ДВ, бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 20.01.2009 г.
 57. НАРЕДБА за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита, приета с ПМС № 60 от 17.03.2009 г., обн., ДВ, бр. 23 от 27.03.2009 г., в сила от 27.03.2009 г.
 58. Наредба № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.46 от 23 Юни 2015г.
 59. Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г., в сила от 19.01.2016 г.