Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Обучение за безопасност при работа и съхранение на опасни химични вещества и смеси

Обучение за безопасност при работа

Сподели публикацията

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От м. август 2018 г. започна изпълнението на Европейската кампания „Здравословни работни места, управление на опасните вещества на работното място“ от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Целта на кампанията е да бъдат проверени фирми, които използват и съхраняват опасни химични вещества.

Междинните резултати от проверките показват липса на достатъчна информация относно изискванията на българското законодателство за правилата и нормите и начина на тяхното прилагане при използване на химични вещества и смеси.

В голяма част от предприятията на работещите с опасни химични вещества не е осигурено необходимото задължително обучение при работа с тях, рискът за здравето и безопасността, съответните предпазни мерки и действията, които трябва да се предприемат за самозащита, както и за защита на останалите работещи.

За установените пропуски и нарушения на нормативните изисквания контролните органи на Инспекцията по труда са наложили на работодатели глоби и имуществени санкции в значителни размери.

Проверките на Инспекцията по труда продължават. До края на 2018 г. ще бъдат проверени 1000 предприятия, а през 2019 г. ще се извършва последващ контрол.

Съгласно българското законодателство Работодателите/Ръководителите на фирми носят отговорността и задълженията за осигуряване на защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

Уважаеми Работодатели, ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД, гр. София предлага на Вашето внимание своето партньорство, за да изпълните своите задължения по привеждане на Вашето предприятие в съответствие с нормативните изисквания при използване и съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Центърът за професионално обучение при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София, организира специализирани курсове за обучение на ръководители, длъжностни лица и работещи на тема „БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ“.

Целта на обучението е не само участниците да придобият необходимите знания относно прилагане на правилата по безопасност в тяхната ежедневна работа, но и предоставяне на цялата необходима информация: по съдържанието на оценката на риска на работните места, където се използват и съхраняват опасни химични вещества и смеси; изискванията към работните места и складовете за съхранение, необходимостта и вида на личните предпазни средства и т.н. По време на обучението ще се дискутират и обсъждат конкретни казуси свързани с прилагането на законодателството.

Получените знания  ще Ви гарантират, че при правилното им прилагане  ще сте изпълнили нормативните изисквания в тази област и няма да имате проблеми с контролните органи  на Инспекцията по труда.

Място на провеждане: учебният център към ЛОТ-КОНСУЛТ, гр. София, ж.к. Лагера, ул. „Троянски проход“ 16, ет. 2, офис 1. Регистрация – от 9.10 часа.

Продължителност: еднодневни курсове – 6 учебни часа (от 10.00 – 15.30 ч.).

ТЕМИДАТИ на провеждане на курсоветеЦЕНА за 1 участник в един курс без ДДС
1. Класификация на опасните вещества. Информационни листове за безопасност. Изисквания за съдържание и информация.2. Опасни химични вещества и смеси в предприятието.3. Оценка на риска. Специфични изисквания за съдържание и преразглеждане.4. Организационни и технически изисквания за безопасно съхранение на ОХВС.5. Въздействие върху организма на съхраняваните опасни вещества, правилно използване на лични предпазни средства и първа помощ при инциденти6. Изисквания за съхранение на опасни химични вещества и смеси7. Превантивни мерки при експозиция на химични агенти.8. Лични предпазни средства, защитаващи от химикали – избор и маркировки.21.02.2019 г.22.03.2019 г.125.00 лв.

На завършилите обучението ще бъдат издадени сертификати/удостоверения за преминато обучение, съгласно изискванията на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа“ и учебни материали на хартия или на електронен носител, валидни пред контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД има възможност да организира обученията и онлайн/ дистанционно.

Заявки за участие се подават на e-mail: office@lot-consult.com, тел. 02/917 29 24, 02/917 29 18, 02/917 29 13, GSM 0885237773, GSM 0885356779, GSM 0884056884 и национален  номер на цената на 1 разговор – 070080010 – до два дни преди започване на курсовете.

Плащането можете да извършите след регистрация:

по банковата сметка на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД,  гр. София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF;

на място в брой  – преди започване на курсовете на съответните дати.

УПРАВИТЕЛ НА ЛОТ-КОНСУЛТ  ЕООД:

ИНЖ.  ДИМИТЪР КОЛАРОВ

моб. 0888 215379

Още статии

Новини

ОБУЧИТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ПО ПРОЕКТ THE BIGGER PICTURE TOOLS

Вторият продукт, обучителен инструментариум, по проект „The Bigger Picture Tools“ е готов. Партньорите по проекта – Българо-Турска търговско-индустриална камара (България), Prometeo (Италия), LOT CONSULT (България) и
Работник в на строеж в горещо време
Новини

Подготвени ли сме за жегата: как да се предпазим от опасността на горещите вълни?

Експерти по безопасни условия на труд алармират за значението от предприемането на мерки срещу топлинен стрес. Светът е изправен пред все по-интензивно горещо време, което