Lot Consult
Търсене
Close this search box.
Основание за провежданечл.6, ал.1, т.1 от Наредба № РД-07-2 от 2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Обучението е предназначено заОбучението е предназначено за длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси.
Цел на обучениетоЦелта на обучението е повишаване ефективността и резултатите от човешката дейност и запазване здравето на работещите чрез създаване на организация на трудовата дейност, в съответствие с особеностите и индивидуалните възможности на работещите.
Прилагане изискванията на НАРЕДБА №7/1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно които работодателите трябва да създадат:
– организация на работа и на работното място, които да отговарят на физиологичните и ергономичните изисквания за осигуряване на нормално протичане на работния процес и за отстраняване или намаляване на риска за здравето при изпълнение на трудовата дейност;
– работното място трябва да е оформено в съответствие с ергономичните изисквания и с антропометричните характеристики на работещите.

Теми на обучението:

1. Основни нормативни документи, регламентиращи ергономични изисквания към работните места:

– Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

– Наредба №7 от 1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

– Наредба №15 от 1999г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа; 

– Наредба №7 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при работа с видеодисплеи.

2. Работни пози и работни зони. Организацията на работно място – фактор за предотвратяване на умората, напрежението на очите, главоболието и стреса при работа.

3. Ергономия в офиса – екологични условия на работното място.

4. Ергономична оценка и оптимизиране на работното място.

5. Добрата практика в ергономията – намаляване на опасности и рискове на работното място.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=

Други обучения

Запазете час за консултация