Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Обучение за безопасна работа в ограничени пространства

Основание за провежданечл. 6, ал. 1, т. 6 от Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Обучението е предназначено заработещи в резервоари, цистерни, тръбопроводи, колектори, силози и др. ограничени пространства, при които се налага достъп до работното място чрез използване на лични предпазни средства.
Цел на обучениетоЗапознаване с нормативните изисквания за безопасност при работа в ограничени пространства. Необходими лични предпазни средства при работа в ограничени пространства.

Теми на обучението

1. Нормативна уредба в областта на БЗР в ограничени пространства

2. Задължения на работодателя по осигуряване на БЗР

3. Източници на риск за здравето и живота на работещите. Идентифициране на опасностите, оценка и контрол на риска. Анализ на професионалните рискове и условията на труд при работа в ограничени пространства. Необходима документация.

4. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите при работа в ограничени пространства. 

5. Мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа в ограничени пространства. Знаци и сигнали, табели и ограждения. 

6. Добри практики по безопасност и здраве при работа в ограничени пространства

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=

Други обучения

Запазете час за консултация