Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Обучение за безопасна работа на височина

Основание за провежданеНаредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
Директива 92/57/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 година за прилагане на минимални изисквания за безопасност и здраве на временни или подвижни строителни участъци
чл. 6, ал. 1, т. 6 от Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Обучението е предназначено заЛица, работата на които е свързана с извършване на дейности на височина, работещи с подвижна и неподвижна стълба, вишка, скеле, подвижни работни площадки, на кранове и др.
Цел на обучениетоПридобиване на необходимите знания за безопасна работа на височина.
Запознаване с нормативните изисквания и правила за безопасна работа на височина в зависимост от условията и спецификата на извършваната дейност.

Теми на обучението

1. Основни въпроси на превенцията, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при работа на височина:

1.1. Оценка на риска. Идентифициране на рисковете при работа на височина;

1.2. Обучение и инструктажи на работещите.

2. Основни нормативни изисквания за безопасност при работа на височина: 

2.1. Задължения и отговорности на работодателите относно осигуряване на безопасни условия на труд при извършване на работа на височина;

2.2. Изисквания при работа на височина съгласно правилата определени в Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; 

2.3. Изисквания при работа на височина в съответствие с Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи;

2.4. Изисквания при работа на височина по Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

3. Основни опасности и рискове при работа на височина: 

3.1. Рискове, които могат да възникнат вследствие на височинната работа;

3.2. Мерки за безопасност при влошаване на климатичните условия;

3.3. Мерки за предотвратяване на риска от падане на лица от височина;

4. Здравни изисквания при работа на височина.

5. Лични предпазни средства за работещите на височина.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=

Други обучения

Запазете час за консултация