Lot Consult

Нашите обучения

Обучения

Обучение за безопасност и здраве при работа с опасни химични вещества и смеси

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

Основание за провежданеизискванията на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
Обучението е предназначено зафирми, които използват и съхраняват опасни химични вещества
Дати на провежданеподлежат на допълнително уточняване по индивидуална заявка
Място и час на провеждане на обучениетоУчебен център на ЛОТ-КОНСУЛТ – гр. София, ж.к. Лагера, ул. Троянски проход № 16, ет. 2. от 9,30 ч. Регистрация – от 9,00 часа.
Цена за 1 участник125.00 лв. /без ДДС/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От м. август 2018 г. започна изпълнението наЕвропейската кампания „Здравословни работни места, управление на опасните вещества на работното място“ от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Целта на кампанията е да бъдат проверени фирми, които използват и съхраняват опасни химични вещества.

Междинните резултати от проверките показват липса на достатъчна информация относно изискванията на българското законодателство за правилата и нормите и начина на тяхното прилагане при използване на химични вещества и смеси.

В голяма част от предприятията на работещите с опасни химични вещества не е осигурено необходимото задължително обучение при работа с тях, рискът за здравето и безопасността, съответните предпазни мерки и действията, които трябва да се предприемат за самозащита, както и за защита на останалите работещи.

За установените пропуски и нарушения на нормативните изисквания контролните органи на Инспекцията по труда са наложили на работодатели глоби и имуществени санкции в значителни размери.

Проверките на Инспекцията по труда продължават. До края на 2018 г. ще бъдат проверени 1000 предприятия, а през 2019 г. ще се извършва последващ контрол.

Съгласно българското законодателство Работодателите/Ръководителите на фирми носят отговорността и задълженията за осигуряване на защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

Уважаеми Работодатели, ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД, гр. София предлага на Вашето внимание своето партньорство, за да изпълните своите задължения по привеждане на Вашето предприятие в съответствие с нормативните изисквания при използване и съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Центърът за професионално обучение при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София, организира специализирани курсове за обучение на ръководители, длъжностни лица и работещи на тема „БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ“.

Целта на обучениетое не само участниците да придобият необходимите знания относно прилагане на правилата по безопасност в тяхната ежедневна работа, но и предоставяне на цялата необходима информация: по съдържанието на оценката на риска на работните места, където се използват и съхраняват опасни химични вещества и смеси; изискванията към работните места и складовете за съхранение, необходимостта и вида на личните предпазни средства и т.н. По време на обучението ще се дискутират и обсъждат конкретни казуси свързани с прилагането на законодателството.

Получените знания ще Ви гарантират, че при правилното им прилагане  ще сте изпълнили нормативните изисквания в тази област и няма да имате проблеми с контролните органи  на Инспекцията по труда.

ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

 1. Класификация на опасните вещества. Информационни листове за безопасност. Изисквания за съдържание и информация.
 2. Опасни химични вещества и смеси в предприятието.
 3. Оценка на риска. Специфични изисквания за съдържание и преразглеждане.
 4. Организационни и технически изисквания за безопасно съхранение на ОХВС.
 5. Въздействие върху организма на съхраняваните опасни вещества, правилно използване на лични предпазни средства и първа помощ при инциденти
 6. Изисквания за съхранение на опасни химични вещества и смеси
 7. Превантивни мерки при експозиция на химични агенти.
 8. Лични предпазни средства, защитаващи от химикали – избор и маркировки.

На завършилите обучението ще бъдат издадени сертификати/удостоверения за преминато обучение, съгласно изискванията на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа“ и учебни материали на хартия или на електронен носител, валидни пред контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД има възможност да организира обученията и онлайн/дистанционно.

Заявки за участие се подават на e-mail: office@lot-consult.com, тел. 02/917 29 24, 02/917 29 18, 02/917 29 13, GSM 0885237773, GSM 0885356779, GSM 0884056884 и национален  номер на цената на 1 разговор – 070080010 – до два дни преди започване на курсовете.

Плащането можете да извършите след регистрация:

– по банковата сметкана „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД,  гр. София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF;

– на място в брой  – преди започване на курсовете на съответните дати.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

  Уважаеми клиенти,

  когато подадете запитване чрез формата за контакт в нашата уебстраница, ние Ви молим за въвеждане на Вашето име и електронна поща за контакт с Вас. Ние използваме тази информация, за да отговорим на Вашата заявка, включително да Ви предоставим всяка заявена информация за нашите услуги. Може също така да Ви изпратим имейл след направеното запитване, за да се уверим, че сме отговорили удовлетворително на Вашето запитване. Ние ще направим това въз основа на нашия законен интерес за предоставяне на точна и изчерпателна информация за предоставяните от нас услуги.

  Вашето запитване се съхранява и обработва съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО за защита на данните („Общ регламент относно защита на данните“).

  Ние не използваме информацията, която предоставяте на трети страни и я използваме само с цел отговаряне на Вашето запитване.

  Ние поддържаме база данни с попълнените форми за контакт за три години, след което те са надеждно архивирани и съхранявани в продължение на седем години, след който период ние ги изтриваме и унищожаваме. Записите на CRM се пазят три години след последния контакт с вас.

  При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат изтрити и забравени.

  Абонирайте се

  Бюлетин