Lot Consult

Нашите обучения

Обучения

Обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

Основание за провежданечл. 15, ал. 1, т. 4 „б“ на Закон за Камарата на строителите (обн. ДВ, бр.108/2006 г.) и Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (обн. ДВ, бр. 106/2006 г.).
Обучението е предназначено за– длъжностни лица, които ще отговарят за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност;
– ръководители на фирми, проектанти, строители, консултанти, строителен надзор, както и производители на строителни продукти
Дати на провеждане30.09.2022 г.
28.10.2022 г.

25.11.2022 г.
23.12.2022 г.

Място и час на провеждане на обучениетоНачален час: 14:00 часа

Обученията ще се проведат онлайн – през платформа ZOOM. Участниците ще
получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в обучението и да задават своите въпроси.
Цена за 1 участник125.00 лв. /без ДДС/

Лектор: Марияна Грозданова – експерт ЗБУТ.

На завършилите обучението ще бъдат издадени удостоверения, които се изискват при първоначално вписване в регистъра на Камарата на строителите и при годишно потвърждаване на обстоятелствата, както и при участие в обществени и държавни поръчки, търгове и конкурси.

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД може да проведе по допълнително договаряне индивидуално или групово обучениеза посочения по-горе курс, както и по специфични теми – за работа в неелектрически уредби, за безопасна работа на височина, за безопасност и здраве в ограничени пространства, за безопасна работа при извършване на товаро-разтоварни работи и ръчна работа с тежести.

Предварителната заявка за участие е задължителна и се подава на e-mail: office@lot-consult.com
02/917 29 24; моб. 0885 23 77 73 – Красимира Владимирова, Координатор обучения
02/917 29 18; моб. 0885 35 67 79 – Галина Баталова – Маркетинг мениджър
02/917 29 13; моб. 0884 05 68 84
0700 800 10 – национален номер на цената на 1 градски разговор

Плащането можете да извършите след регистрация:
– по банковата сметка на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, гр. София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

  Уважаеми клиенти,

  когато подадете запитване чрез формата за контакт в нашата уебстраница, ние Ви молим за въвеждане на Вашето име и електронна поща за контакт с Вас. Ние използваме тази информация, за да отговорим на Вашата заявка, включително да Ви предоставим всяка заявена информация за нашите услуги. Може също така да Ви изпратим имейл след направеното запитване, за да се уверим, че сме отговорили удовлетворително на Вашето запитване. Ние ще направим това въз основа на нашия законен интерес за предоставяне на точна и изчерпателна информация за предоставяните от нас услуги.

  Вашето запитване се съхранява и обработва съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО за защита на данните („Общ регламент относно защита на данните“).

  Ние не използваме информацията, която предоставяте на трети страни и я използваме само с цел отговаряне на Вашето запитване.

  Ние поддържаме база данни с попълнените форми за контакт за три години, след което те са надеждно архивирани и съхранявани в продължение на седем години, след който период ние ги изтриваме и унищожаваме. Записите на CRM се пазят три години след последния контакт с вас.

  При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат изтрити и забравени.

  Абонирайте се

  Бюлетин