Очакваме ви на национален номер 0700 800 10

  • Български
сервизно обслужване Обучение за сервизно обслужване на пожарогасители

Обучение за сервизно обслужване на пожарогасители

ОБУЧЕНИЯ ЗА „СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ” <tdОбученията са задължителни за:  
Курс № 1 – шестдневен Курс за обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на дейността „Сервизно обслужване на противопожарни уреди”
Основание за провеждане Чл. 6, т. 1 от Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, издадена от МТСП, Министерството на вътрешните работи и МОН, обн. ДВ. Бр.75 от 29 септември 2015 г.
Цена за един участник 550,00 лв. без ДДС за 1 обучавано лице Цената е с включена такса за участие на представители от Академията на МВР в изпитните комисии
Курс № 2 – двудневен Курс за поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността “Сервизно обслужване на противопожарни уреди“
Основание за провеждане Чл. 6, т. 2 от Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, издадена от МТСП, Министерството на вътрешните работи и МОН, обн. ДВ. Бр.75 от 29 септември 2015г.
Цена за един участник 260,00 лв. без ДДС за 1 обучавано лице Цената е с включена такса за участие на представители от Академията на МВР в изпитните комисии
Обученията са задължителни за: Физически лица, които непосредствено осъществяват дейността „Сервизно обслужване на противопожарни уреди”
Дати на провеждане подлежат на допълнително договаряне
Лектори: 1. Доц. д-р инж. Бойко Георгиев – ръководител на катедра „Противопожарна техника” във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Академията на МВР 2. Гл. асистент инж. Митко Ненов – главен асистент в катедра „Противопожарна техника” на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Академията на МВР На завършилите обученията ще бъдат издадени удостоверения, съгласно утвърдения образец. Предварителната заявка за участие е задължителна и се подава на e-mail: office@lot-consult.com 02/917 29 18; моб. 0885 35 67 79 – Галина Баталова – Маркетинг мениджър 070080010 – национален номер на цената на 1 градски разговор Плащането можете да извършите след регистрация: – по банковата сметка на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, гр.София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF – или в брой, на място – преди започване на курсовете от 9.00 часа на съответните дати. Курсът може да се организира по допълнително договаряне на място, във Вашето предприятие или обект в удобно за Вас време.

Уважаеми клиенти,

когато подадете запитване чрез формата за контакт в нашата уебстраница, ние Ви молим за въвеждане на Вашето име и електронна поща за контакт с Вас. Ние използваме тази информация, за да отговорим на Вашата заявка, включително да Ви предоставим всяка заявена информация за нашите услуги. Може също така да Ви изпратим имейл след направеното запитване, за да се уверим, че сме отговорили удовлетворително на Вашето запитване. Ние ще направим това въз основа на нашия законен интерес за предоставяне на точна и изчерпателна информация за предоставяните от нас услуги.

Вашето запитване се съхранява и обработва съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО за защита на данните („Общ регламент относно защита на данните“).

Ние не използваме информацията, която предоставяте на трети страни и я използваме само с цел отговаряне на Вашето запитване.

Ние поддържаме база данни с попълнените форми за контакт за три години, след което те са надеждно архивирани и съхранявани в продължение на седем години, след който период ние ги изтриваме и унищожаваме. Записите на CRM се пазят три години след последния контакт с вас.

При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат изтрити и забравени.