Lot Consult

Нашите обучения

Обучения

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС за училищата и детските градини

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Обучението ще се проведе в:

• присъствена форма – на 22 октомври 2020 г. от 9.30 ч.
зала № 3 на НТС – София, ул. Раковски № 108, ет. 2
• онлайн – през платформа ZOOM – на 23 октомври 2020 г.
от 10.00 ч. Участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в обучението и да задават своите въпроси.

Обучението е предназначено за:

– Директорите и зам. директорите на училища и детски градини;
– Отговорниците по адм. стопанската част;
– Лицата, провеждащи инструктажите по ЗБУТ
– Отговорниците по ЗБУТ и пожарна безопасност;
– Учители, членове на КУТ/ГУТ и други лица по преценка на
– Директорите на училищата и детските градини.


Програма:

 1. Задължителни законови изисквания, свързани с организиране и провеждане на дейностите по здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание, социализация и труд в училището и детската градина;
 2. Задължителни изисквания за безопасност при поддръжката на училищата и детските градини;
 3. Участниците в процесите и тяхната отговорност за осигуряване на ЗБУТ;
 4. Осигуряване на пожарна и електробезопасност;
 5. Документи, които следва да бъдат издадени от Директора, като заповеди, правила, правилници и инструкции;
 6. Нови казуси и мерки против Ковид-19. В края на обучението участниците получават сертификат за преминато обучение по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., важещ пред контролните органи.

Такса за участие:

за присъствена форма – 80.00 лв. за един участник без ДДС;

за онлайн форма – 50.00 лв. за един участник без ДДС;

Плащането можете да извършите след регистрация по банковата сметка на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, гр. София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF .

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД провежда всички видове задължителни обучения по безопасност и здраве при работа, ел. безопасност, както и по специфични теми.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

  Уважаеми клиенти,

  когато подадете запитване чрез формата за контакт в нашата уебстраница, ние Ви молим за въвеждане на Вашето име и електронна поща за контакт с Вас. Ние използваме тази информация, за да отговорим на Вашата заявка, включително да Ви предоставим всяка заявена информация за нашите услуги. Може също така да Ви изпратим имейл след направеното запитване, за да се уверим, че сме отговорили удовлетворително на Вашето запитване. Ние ще направим това въз основа на нашия законен интерес за предоставяне на точна и изчерпателна информация за предоставяните от нас услуги.

  Вашето запитване се съхранява и обработва съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО за защита на данните („Общ регламент относно защита на данните“).

  Ние не използваме информацията, която предоставяте на трети страни и я използваме само с цел отговаряне на Вашето запитване.

  Ние поддържаме база данни с попълнените форми за контакт за три години, след което те са надеждно архивирани и съхранявани в продължение на седем години, след който период ние ги изтриваме и унищожаваме. Записите на CRM се пазят три години след последния контакт с вас.

  При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат изтрити и забравени.

  Абонирайте се

  Бюлетин