Lot Consult
Търсене
Close this search box.

3–МОДУЛНИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ по безопасност и здраве в строителството

Обучение за:

  • ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО БЕЗОПАСНОСТ В СТРОИТЕЛСТВОТО,
  • ЛИЦА, ПРОВЕЖДАЩИ ИНСТРУКТАЖИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА,
  • КООРДИНАТОРИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО,
  • КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Основание за провежданечл. 281, ал. 5 от КТ, чл.6, ал.1 от Наредба РД-07-2 от 2009 г. на МТСП, Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, чл. 15 от ЗАКОН за Камарата на строителите.
Обучението е задължително за:лица, определени за длъжностни лица за безопасност в строителството, за координатори по безопасност и здраве на етап проектиране и на етап строителство, лица, които осъществяват контрол върху качеството на изпълнение на строителството, лица, които извършват строителни и монтажни работи и др.
Дати на провеждане

05.09.2023г.

Място и час на провеждане на обучението

Начален час: 08:45 часа
Обученията ще се проведат в присъствена и онлайн форма – през платформа ZOOM за ръководители и длъжностни лица от строителния бранш.Участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в обучението и да задават своите въпроси.

Цена за един участникКурс № 1: Здравословни и безопасни условия на труд за длъжностни лица в строителството – 100 лв.
Курс № 2: Обучения за координатори по безопасност и здраве при проектиране и при изпълнение на строителството – 100 лв.
Курс № 3: Обучения за контрол върху качеството за изпълнение на строителството – 100 лв.

Секторът, генерирал най-голям брой трудови злополуки, в т.ч. с фатален край е строителството. Едно от най-честите нарушения в сектора е неспазване правилата за безопасност и здраве при работа, незадоволителна квалификация на работещите поради голямо текучество, липса на обучение и инструктаж, недостатъчна дейност на координаторите по БЗ при изпълнение на СМР и др. 

В тази връзка ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД организира три модулни онлайн обучения по БЗР, за да предостави на участниците в обучението цялата необходима информация относно правилата и нормите в строителството на етап проектиране, консултиране, строителен надзор и изграждане на строителен обект.

Модул 1: Длъжностни лица по здраве и безопасност при работа в строителството

Модул 2: Координатори по здраве и безопасност при работа в строителството

Модул 3: Контрол върху качеството за изпълнение на строителството и за влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

Обученията ще се проведат онлайн през платформа ZOOM.  Участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време да участват в обученията и да задават своите въпроси.

ОБУЧЕНИЯТА СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА: лица, провеждащи инструктажи; лица, които са назначени и изпълняват функциите на длъжностно лице по ЗБУТ при СМР; координатори по БЗР в строителството, проектанти, консултанти, строителен надзор, технически ръководители,  длъжностни лица, които ще отговарят за контрол върху качеството на изпълнение на строителството.

На завършилите обученията ще бъдат издадени удостоверения по съответните модули.

АКЦЕНТИ: Основен акцент на обученията е получаване на практически познания за координиране на дейностите по безопасност и здраве между всички участници в строителния процес. Придобиване и повишаване компетенциите за изпълнение на дейностите, характерни за длъжностите по трите модула. Подобряване знанията и уменията на работещите за прилагане правилата за безопасна работа с товароподемни машини и съоръжения (кранове, скелета и др.), изискванията по пожарна безопасност и по ел. безопасност при изграждане на строителни обекти, осигуряване на колективни и лични предпазни средства за защита, действия при трудова злополука и др.

Начален час на обученията: 08.45 часа. 

Такса за един участник в трите модула: 300.00 лв. (без ДДС).

Такса за един участник само в един модул: 100.00 лв. (без ДДС).

Плащането можете да извършите след регистрация по банковата сметка на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, гр.София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=

Други обучения

Запазете час за консултация