Lot Consult
лот-консулт лого

3–МОДУЛНИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ по безопасност и здраве в строителството

Секторът, генерирал най-голям брой трудови злополуки, в т.ч. с фатален край е строителството. Едно от най-честите нарушения в сектора е неспазване правилата за безопасност и здраве при работа, незадоволителна квалификация на работещите поради голямо текучество, липса на обучение и инструктаж, недостатъчна дейност на координаторите по БЗ при изпълнение на СМР и др. 

В тази връзка ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД организира три модулни онлайн обучения по БЗР, за да предостави на участниците в обучението цялата необходима информация относно правилата и нормите в строителството на етап проектиране, консултиране, строителен надзор и изграждане на строителен обект.

Модул 1: Длъжностни лица по здраве и безопасност при работа в строителството

Модул 2: Координатори по здраве и безопасност при работа в строителството

Модул 3: Контрол върху качеството за изпълнение на строителството и за влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

Обученията ще се проведат онлайн през платформа ZOOM.  Участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време да участват в обученията и да задават своите въпроси.

ОБУЧЕНИЯТА СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА: лица, провеждащи инструктажи; лица, които са назначени и изпълняват функциите на длъжностно лице по ЗБУТ при СМР; координатори по БЗР в строителството, проектанти, консултанти, строителен надзор, технически ръководители,  длъжностни лица, които ще отговарят за контрол върху качеството на изпълнение на строителството.

На завършилите обученията ще бъдат издадени удостоверения по съответните модули.

АКЦЕНТИ: Основен акцент на обученията е получаване на практически познания за координиране на дейностите по безопасност и здраве между всички участници в строителния процес. Придобиване и повишаване компетенциите за изпълнение на дейностите, характерни за длъжностите по трите модула. Подобряване знанията и уменията на работещите за прилагане правилата за безопасна работа с товароподемни машини и съоръжения (кранове, скелета и др.), изискванията по пожарна безопасност и по ел. безопасност при изграждане на строителни обекти, осигуряване на колективни и лични предпазни средства за защита, действия при трудова злополука и др.

Начален час на обученията: 10.00 часа. 

Такса за един участник в трите модула: 300.00 лв. (без ДДС).

Такса за един участник само в един модул: 100.00 лв. (без ДДС).

Плащането можете да извършите след регистрация по банковата сметка на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, гр.София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF

Нашата специална награда е валидна при група от над 20 човека за всеки един курс и включва 2 нощувки.

Тегленето на томболата ще стане в присъствието на адвокат и до трима от участниците, които желаят.


Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

    Други обучения

    Запазете час за консултация