Lot Consult

Нашите обучения

Обучения

3–МОДУЛНИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ по безопасност и здраве в строителството

Секторът, генерирал най–голям брой трудови злополуки, в т.ч. с фатален край е строителството. Едно от най-честите нарушения в сектора е неспазване правилата за безопасност и здраве при работа, незадоволителна квалификация на работещите поради голямо текучество, липса на обучение и инструктаж, недостатъчна дейност на координаторите по БЗ при изпълнение на СМР и др. 

В тази връзка ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД организира три модулни онлайн обучения по БЗР, за да предостави на участниците в обучението цялата необходима информация относно правилата и нормите в строителството на етап проектиране, консултиране, строителен надзор и изграждане на строителен обект.

Модул 1: Длъжностни лица по здраве и безопасност при работа в строителството

Модул 2: Координатори по здраве и безопасност при работа в строителството

Модул 3: Контрол върху качеството за изпълнение на строителството и за влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

Обученията ще се проведат онлайн през платформа ZOOM.  Участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време да участват в обученията и да задават своите въпроси.

ОБУЧЕНИЯТА СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА: лица, провеждащи инструктажи; лица, които са назначени и изпълняват функциите на длъжностно лице по ЗБУТ при СМР; координатори по БЗР в строителството, проектанти, консултанти, строителен надзор, технически ръководители,  длъжностни лица, които ще отговарят за контрол върху качеството на изпълнение на строителството.

На завършилите обученията ще бъдат издадени удостоверения по съответните модули.

АКЦЕНТИ: Основен акцент на обученията е получаване на практически познания за координиране на дейностите по безопасност и здраве между всички участници в строителния процес. Придобиване и повишаване компетенциите за изпълнение на дейностите, характерни за длъжностите по трите модула. Подобряване знанията и уменията на работещите за прилагане правилата за безопасна работа с товароподемни машини и съоръжения (кранове, скелета и др.), изискванията по пожарна безопасност и по ел. безопасност при изграждане на строителни обекти, осигуряване на колективни и лични предпазни средства за защита, действия при трудова злополука и др.

Начален час на обученията: 10.00 часа. 

Такса за един участник в трите модула: 300.00 лв. (без ДДС).

Такса за един участник само в един модул: 100.00 лв. (без ДДС).

Плащането можете да извършите след регистрация по банковата сметка на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, гр.София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF

Нашата специална награда е валидна при група от над 20 човека за всеки един курс и включва 2 нощувки.

Тегленето на томболата ще стане в присъствието на адвокат и до трима от участниците, които желаят.


Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

  Уважаеми клиенти,

  когато подадете запитване чрез формата за контакт в нашата уебстраница, ние Ви молим за въвеждане на Вашето име и електронна поща за контакт с Вас. Ние използваме тази информация, за да отговорим на Вашата заявка, включително да Ви предоставим всяка заявена информация за нашите услуги. Може също така да Ви изпратим имейл след направеното запитване, за да се уверим, че сме отговорили удовлетворително на Вашето запитване. Ние ще направим това въз основа на нашия законен интерес за предоставяне на точна и изчерпателна информация за предоставяните от нас услуги.

  Вашето запитване се съхранява и обработва съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО за защита на данните („Общ регламент относно защита на данните“).

  Ние не използваме информацията, която предоставяте на трети страни и я използваме само с цел отговаряне на Вашето запитване.

  Ние поддържаме база данни с попълнените форми за контакт за три години, след което те са надеждно архивирани и съхранявани в продължение на седем години, след който период ние ги изтриваме и унищожаваме. Записите на CRM се пазят три години след последния контакт с вас.

  При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат изтрити и забравени.

  Абонирайте се

  Бюлетин