Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Управление на отпадъци

Основание за провежданеПривеждане на дейността по управление на отпадъците в съответствие с приложимите изисквания на действащото законодателство по околна среда.
Обучението е предназначено за– лица, извършващи дейности с отпадъци: лица, извършващи транспортиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване на отпадъци; оператори на съоръжения за третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи на отпадъци; лица, които обезвреждат отпадъци и т.н.
– лица, отговорни за управлението на отпадъците, в т.ч. образуване, събиране, съхраняване, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;
– лица, участващи в строително-инвестиционния процес: инвеститори (възложители), изпълнители (строители и лица, извършващи разрушаване), проектанти, консултанти, надзорници.
– ръководители, главни медицински сестри на лечебните и здравните заведения (лечебните заведения по чл. 8, 9 и 10 от Закона за лечебните заведения, както и здравните заведения по чл. 21 от Закона за здравето);
– длъжности лица по чл. 7, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

Теми на обучението:

  1. Управление на строителни отпадъци, действащи нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения на лицата, свързани с управление на строителните отпадъци: Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали, примери от европейската практика.
  2. Управление на производствени и опасни отпадъци, действащи нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения на лицата, свързани с управление на отпадъците: Закон за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове: Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (посл. изм. 01.10.2021 г.); Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (посл. изм. 08.07.2022 г.) и др. примери от европейската практика.
  3. Управлението на отпадъците на територията на здравните и лечебните заведения, новите и действащи вече нормативни изисквания: Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения; Наредба № 2 за класификация на отпадъците; Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци; Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999; Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти; практически насоки за прилагане на законодателните актове в ежедневната; примери от европейската практика.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=

Други обучения

Запазете час за консултация