Очакваме ви на национален номер 0700 800 10

Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите

ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИЯ  РИСК И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ

 1. КОДЕКС на труда в сила от 01.01.1987 г.
 2. ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд  в сила от 25.12.2009 г
 3. НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 47 от 21.05.1999 г.
 4. НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, в сила от 17.08.2001 г.
 5. НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло, утвърдена с ПМС № 72 от 30.12.1986 г., oбн., ДВ, бр. 8 от 30.01.1987 г., в сила от 1.01.1987 г.
 6. НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, издадена от министъра на труда и социалната политика, министъра на извънредните ситуации и министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.
 7. НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 5.11.2004 г.
 8. НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.
 9. НАРЕДБА № 2 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2007 г.
 10. НАРЕДБА № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2007 г.
 11. НАРЕДБА № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2006 г.
 12. НАРЕДБА № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 11 от 3.02.2006 г., в сила от 4.08.2006 г.
 13. НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 54 от 15.06.1999 г., в сила от 16.09.1999 г.
 14. НАРЕДБА № 24 от 20.10.2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 95 от 28.10.2003 г.
 15. НАРЕДБА № 29 от 16.09.2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 78 от 30.09.2005 г.
 16. НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, oбн., ДВ, бр. 90 от 13.10.2004 г. и бр. 91 от 14.10.2004 г., в сила от 15.01.2005 г.
 17. НАРЕДБА № 1 от 16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 36 от 4.05.2007 г.
 18. НАРЕДБА № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали, издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 31 от 16.04.2004 г., в сила от 18.10.2004 г.
 19. НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, издадена от министъра на транспорта и съобщенията, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 15 от 24.02.2004 г., в сила от 25.05.2004 г.
 20. НАРЕДБА № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари, издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 107 от 11.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г.
 21. НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г., в сила от 5.06.2010 г.
 22. НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, приета с ПМС № 99 от 3.05.2006 г., обн., ДВ, бр. 39 от 12.05.2006 г.
 23. НАРЕДБА за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения, приета с ПМС № 200 от 4.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 74 от 24.08.2004 г, в сила от 12.06.2007 г.
 24. НАРЕДБА за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита, приета с ПМС № 3 от 10.01.2009 г., обн., ДВ, бр. 5 от 20.01.2009 г.
 25. НАРЕДБА за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита, приета с ПМС № 60 от 17.03.2009 г., обн., ДВ, бр. 23 от 27.03.2009 г.
 26. НАРЕДБА № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 78 от 28.09.2007 г.
 27. НАРЕДБА № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 6 от 19.01.2007 г., в сила от 20.07.2007 г.
 28. НАРЕДБА № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г., в сила от 15.02.2006 г.
 29. НАРЕДБА № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 40 от 12.05.2005 г., в сила от 6.07.2005 г.
 30. НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г., в сила от 31.01.2005 г.
 31. НАРЕДБА № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 71 от 1.09.2006 г., в сила от 2.12.2006 г.
 32. НАРЕДБА № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 105 от 8.11.2002 г., в сила от 9.02.2003 г.
 33. НАРЕДБА № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 94 от 24.10.2003 г., в сила от 25.10.2004 г.
 34. НАРЕДБА № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 6 от 18.01.2005 г., в сила от 20.07.2005 г.
 35. НАРЕДБА № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари, издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г., в сила от 25.06.2005 г.
 36. НАРЕДБА № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера, издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 6 от 18.01.2005 г.
 37. НАРЕДБА № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 68 от 19.08.2005 г.
 38. НАРЕДБА № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби, издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 93 от 19.10.2004 г., в сила от 21.04.2005 г.
 39. НАРЕДБА № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи, издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 93 от 19.10.2004 г., в сила от 21.04.2005 г.
 40. НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, приета с ПМС № 312 от 17.11.2004 г., обн., ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г., в сила от 28.05.2005 г.
 41.  НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 67 от 2.08.2004 г., в сила от 3.09.2004 г.
 42. НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с ПМС № 243 от 10.09.2004 г., обн., ДВ, бр. 82 от 21.09.2004 г., в сила от 23.10.2004 г.
 43. НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори, приета с ПМС № 179 от 9.08.2002 г., обн., ДВ, бр. 81 от 23.08.2002 г., в сила от 24.09.2002 г.,
 44. НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с ПМС № 164 от 7.07.2008 г., обн., ДВ, бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от 19.08.2008 г.
 45. НАРЕДБА за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби, приета с ПМС № 187 от 12.07.2001 г., обн., ДВ, бр. 66 от 27.07.2001 г., в сила от 28.08.2001 г.
 46. НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, приета с ПМС № 242 от 24.10.2001 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2.11.2001 г., в сила от 2.08.2002 г.
 47. НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Приета с ПМС № 140 от 19.06.2008 г., обн., ДВ, бр. 61 от 8.07.2008 г., в сила от 29.12.2009 г.
 48. НАРЕДБА № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали, издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 31 от 16.04.2004 г., в сила от 18.10.2004 г.
 49. НАРЕДБА № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина, издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., в сила от 24.12.2004 г.
 50. НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (Загл. изм. – ДВ, бр. 17 от 2003 г., бр. 59 от 2006 г.), приета с ПМС № 187 от 21.09.2000 г.
 51. НАРЕДБА за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита, приета с ПМС № 3 от 10.01.2009 г., обн., ДВ, бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 20.01.2009 г.
 52. НАРЕДБА за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита, приета с ПМС № 60 от 17.03.2009 г., обн., ДВ, бр. 23 от 27.03.2009 г.