Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Какво предлагаме

Услуги

Клиентите ни получават бързо и качествено комплексно обслужване по здраве и безопасност при работа, гарантирано чрез най-съвременна лабораторно-измервателна апаратура и внедрени и сертифицирани Системи за управление на качеството.

Трудова  медицина е дейност от обсега на различни специалности, имаща за цел: опазване и укрепване здравето на работещите лица чрез предотвратяване и ранно откриване на професионалните увреждания на здравето и чрез ограничаване и отстраняване на вреднодействащи фактори и условия при работа развитие и стимулиране на здравословен и безопасен труд, работна среда и организация на труда повишаване […]

Вижте повече

Оценка на риска: оценката на професионалните рискове е основата за осъществяване на плановата работа в областта на ЗБУТ и е от съществено значение за създаването на здравословни работни места. Задължение на работодателя е да осигурява основните принципи на превенция, в това число всички необходими ресурси за осигуряване на безопасни условия на труд. Ролята ни като […]

Вижте повече

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА „С” при ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД ЗА КОНТРОЛ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА И ЕЛ. УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V На вниманието на нашите клиенти, ОКС при „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД предлага: Контролни дейности в работна среда: ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ Микроклимат Шум Изкуствено осветление Вентилационни инсталации Относителна влажност ХИМИЧНИ ФАКТОРИ Химични агенти Прах – […]

Вижте повече

Служителите са най-ценният ни актив. Обученията по безопасност и здраве при работа формират съществена част от мерките за предотвратяване на инциденти и контрол на загубите в предприятията. Център за професионално обучение при ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД осъществява своята дейност в съответствие със Закона за професионално образование и обучение /ЗПОО/, с Лицензия № 200812597 за извършване и удостоверяване на […]

Вижте повече

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЦ МЕДИКЪЛ ЛОТ EООД е частно здравно заведение с предмет на дейност осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ. Центърът притежава Удостоверение, издадено от МЗ, Регионален център по здравеопазване – София с № 7346/07.01.2010 г. на основание чл. 40, ал. 4 от Закона за лечебните заведения. МЦ МЕДИКЪЛ ЛОТ ЕООД е изграден като звено в помощ […]

Вижте повече

Екипът на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД притежава дългогодишен опит в изграждане, обучения, успешно внедряване и поддържане на Системи за управление в над 250 различни по големина и отрасъл организации на територията на цялата страна. Фокусът на компанията ни е предоставяне на консултантски услуги при разработване и внедряване на системи за управление, покриващи изискванията на международните стандарти по […]

Вижте повече

На съвременния пазар се появяват голeми възможности за финансиране на  организациите от национални и европейски програми и фондове, чрез коeто се цели подпомагане на хармоничното развитие, увеличение на заетостта и на конкурентоспособността на икономиката, подкрепа на предприемачеството, промоция на технологичните промени и на новаторството, спестяване на енергия и др. Консултантите на «ЛОТ-КОНСУЛТ» ЕООД предлагат цялостни услуги за […]

Вижте повече

Организиране и координиране на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

Вижте повече