Lot Consult

Какво предлагаме

Услуги

Управление на проекти

На съвременния пазар се появяват голeми възможности за финансиране на  организациите от национални и европейски програми и фондове, чрез коeто се цели подпомагане на хармоничното развитие, увеличение на заетостта и на конкурентоспособността на икономиката, подкрепа на предприемачеството, промоция на технологичните промени и на новаторството, спестяване на енергия и др.

Консултантите на «ЛОТ-КОНСУЛТ» ЕООД предлагат цялостни услуги за оползотворяване на горепосочените възможности, като поемат задължението за създаването, внасянето и изпълнението на инвестиционни проекти на фирмите.

От 2002 г. “ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД много успешно и динамично развива консултантска дейност по отношение на разработването и управлението на проекти, финансирани по Европейски, Национални и международни фондове и донорски програми, за която дейност притежава Сертификати по БДС EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и EN ISO/IEC 27001:2017

«ЛОТ-КОНСУЛТ» ЕООД предлага високопрофесионални комплексни услуги, които обхващат всички етапи на реализирането на една проектна идея:

 • Предпроектно консултиране и информация по национални и европейски програми и фондове
 • Подготовка на цялостната проектна документация за кандидатстване, вкл. избор на най-подходящ източник за финансиране, намиране и осъществяване на контакт с потенциални партньори и др.
 • Разработване на проектно предложение за финансиране по европейски, национални и международни фондове и донорски програми
 • Управление и мониторинг на проекти

Дейностите ни са насочени към консултантска помощ за представители на публичния сектор, на частния сектор, организации с нестопанска цел.

Водещи принципи в нашата дейност:

 • поддържане на висока корпоративна и социална отговорност
 • качествено обслужване и коректност
 • пълна конфиденциалност
 • създаване на стойност за клиента и обществото
 • изграждане на дългосрочни взаимоотношения и партньорство
 • синергетичен подход на работа

Нашите предимства:

 • Нашият екип от специалисти от различни области притежава изключително богат професионален опит, знания и умения в разработването и управлението на проекти.
 • Разполагаме с ефективно изградена национална и международна мрежа от партньори с водещи български и европейски организации.

Част от програмите, по които “ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД е работило са:

Оперативни програми; Lifelong Learning Programme; Health Programme; South East Europe; INTERREG; CBC Bulgaria – Greece; CBC Bulgaria – Romania; CBC Bulgaria – Serbia и много други.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

Уважаеми клиенти,

когато подадете запитване чрез формата за контакт в нашата уебстраница, ние Ви молим за въвеждане на Вашето име и електронна поща за контакт с Вас. Ние използваме тази информация, за да отговорим на Вашата заявка, включително да Ви предоставим всяка заявена информация за нашите услуги. Може също така да Ви изпратим имейл след направеното запитване, за да се уверим, че сме отговорили удовлетворително на Вашето запитване. Ние ще направим това въз основа на нашия законен интерес за предоставяне на точна и изчерпателна информация за предоставяните от нас услуги.

Вашето запитване се съхранява и обработва съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО за защита на данните („Общ регламент относно защита на данните“).

Ние не използваме информацията, която предоставяте на трети страни и я използваме само с цел отговаряне на Вашето запитване.

Ние поддържаме база данни с попълнените форми за контакт за три години, след което те са надеждно архивирани и съхранявани в продължение на седем години, след който период ние ги изтриваме и унищожаваме. Записите на CRM се пазят три години след последния контакт с вас.

При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат изтрити и забравени.

Абонирайте се

Бюлетин