Lot Consult
Търсене
Close this search box.
център за професионално обучение

Център за професионално обучение

Служителите са най-ценният ни актив. Обученията по безопасност и здраве при работа формират съществена част от мерките за предотвратяване на инциденти и контрол на загубите в предприятията.

Център за професионално обучение при ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД осъществява своята дейност в съответствие със Закона за професионално образование и обучение /ЗПОО/, с Лицензия № 200812597 за извършване и удостоверяване на професионалното обучение, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение.

Центърът е Вашият коректен партньор по отношение на обученията, съгласно изискванията на нормативната база по здравословни и безопасни условия на труд. Разработените учебни програми са с различна продължителност, съобразени с изискванията на работодателите и успешно реализирани в български и международни програми.

Предлагаме различни видове обучения, които имат за цел да се даде възможност както на ръководителите, така и на служителите не само да разбират действащото законодателство, но и успешно да прилагат всички изисквания, касаещи тяхната работна среда.

Считаме, че квалификацията на работната сила е сериозен проблем в много от малките и средни предприятия и е крайно необходимо да се използват всички възможни ефективни форми на двустранно сътрудничество между ЦПО и работодателите. ЛОТ-КОНСУЛТ изразява своето желание за съвместна работа и бъдещи контакти за подпомагане Ръководствата на предприятията да изпълняват задълженията си относно постигане на по-високо равнище на квалификация и образователно ниво на работещите, на придобиване на нови компетенции в съответствие с изискванията на променящата се нормативна уредба и условия на пазара на труда.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

ЦПО при ЛОТ-КОНСУЛТ ежегодно провежда обучения по безопасност и здраве при работа на над 4000 лица, в т.ч. работодатели, ръководители, длъжностни лица по чл. 24 от ЗЗБУТ, лица определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа, експерти по ЗБУТ и др. Организираните и проведени обучения обхващат различни теми, като акцентът е върху специализираните курсове по безопасна работа със съоръжения с повишена опасност, квалификационни групи по електробезопасност, координатори по безопасност и здраве в строителството, работа на височина, работа с повдигателни съоръжения, пожарна безопасност и др. При обученията използваме иновативни методи на презентиране, които се приемат изключително добре от обучаемите, провеждаме полезни дискусионни форуми и предоставяме актуални информационни материали.

ОСНОВНА ЦЕЛ на Центъра е да спомага желаещите да придобият комплекс от знания и умения в областта  на ЗБУТ при непрекъснато усъвършенстване на качеството на работата, овладяване на съвременни професионални знания, умения и добра производствена практика.

Стремим се да осигурим на Вас и на Вашите длъжностни лица:

 • Необходимата и достатъчна информация за правилата по безопасност и здраве при работа за формиране на поведение за предотвратяване и намаляване на рисковете при работа
 • Актуална информация, свързана с последните промени в нормативната уредба по БЗР
 • Практическо обучение по правилата за БЗР – знания и умения за прилагане на нормативните изисквания в ежедневната дейност
 • Как на практика ръководителите да мотивират работещите да изпълняват правилата по БЗР
 • Дискусия и дебати по конкретни въпроси и казуси

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обученията са теоретични и практически. Представени са под формата на лекционна презентация, подкрепена с анализи на реални български и чуждестранни примери. Има възможност за дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците. Знанията и уменията на курсистите се оценяват чрез изпитни тестове, решаване на практически задачи. Обучените лица получават удостоверения, съгласно нормативните изисквания.

ОПИТ

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД има значителен опит в предлаганите услуги на български фирми и чуждестранни компании, познавайки условията и особеностите на българския пазар. Обогатихме своя потенциал с кадри, които имат дългогодишен опит в обучението на персонала на фирмите, в разработването, осъществяването и оценката на програмите за обучение. Оценявайки вашите приоритети, кадрите ни ще Ви предложат програмата, която може да подкрепи преките и дългосрочните Ви стремежи по отношение на Вашата работа.

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД планира предложенията си за обучение с качество и отговорност, които я утвърдиха като една от водещите фирми в областта на безопасността и здравето при работа. Обучените кадри могат да поставят цели, да планират, да организират, да осъществяват и да измерват ефективността на работата си по отношение на ЗБУТ. Знаят какво трябва да извършат, кога и как.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Ако нямате време или не желаете да посещавате класически семинар заедно с други, или трябва да „бягате“ по-бързо от другите, ЛОТ-КОНСУЛТ ще изготви индивидуална програма за обучение на територията на вашата компания, онлайн или чрез нашата платформа за електронно обучение LOT ACADEMY.

СРАВНИТЕЛНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Експертите на ЛОТ-КОНСУЛТ Ви помагат да определите точните нужди за обучението на кадрите във фирмите. Програмите за обучение се разработват така, че да не се пилеят излишно време и ресурси.

Опитните преподаватели на ЛОТ-КОНСУЛТ гарантират резултатно обучение. Преподаващите и програмите се оценяват непрекъснато. Преподавателите на ЛОТ-КОНСУЛТ използват всички съвременни методи и техники на обучение. Изучаването на различни случаи, упражнения, оптико-акустичен материал, работни занятия и т.н., представляват неделима част от процеса на обучението и помагат за постигането на възможно най-добър резултат.

Можем да бъдем Ваш надежден партньор в придобиване и усъвършенстване на знанията Ви, като организираме и проведем следните видове обучения:

 • Обучение по безопасни и здравословни условия на труд
 • Обучение за придобиване или потвърждаване срока на валидност на квалификационни групи по електробезопасност
 • Обучение по пожарна безопасност
 • Обучение за координатори по безопасност и здраве при работа в строителството
 • Обучение за безопасна работа със съоръжения с повишена опасност (СПО)
 • Обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.
 • Обучения на представителите на работодателите и на работниците и служителите в Комитетите и Групите по условия на труд
 • Обучение за безопасна работа в неелектрически уредби
 • Обучение за безопасна работа в ограничени пространства
 • Обучение на работниците и служителите по правилата за първа долекарска помощ, самопомощ и взаимопомощ.
 • Обучение за безопасно извършване на товаро-разтоварни работи
 • Обучение за безопасна работа на височина
 • Обучение за сервизно обслужване на пожарогасители
 • Обучение за работа в експлозивна атмосфера
 • Обучение по безопасност на труда на работници /изпълнителски кадри/
 • Безопасност и здраве при работа с опасни химични вещества
 • Ергономия
 • Безопасно шофиране
 • Вътрешни одитори и представители на ръководството в предприятия с внедрени системи за управление и други.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=
https://www.lot-consult.com/общи-условия/

Други услуги

Запазете час за консултация