Lot Consult

Какво предлагаме

Услуги

Център за професионално обучение

Служителите са най-ценният ни актив. Обученията по безопасност и здраве при работа формират съществена част от мерките за предотвратяване на инциденти и контрол на загубите в предприятията.

Център за професионално обучение при ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД осъществява своята дейност в съответствие със Закона за професионално образование и обучение /ЗПОО/, с Лицензия № 200812597 за извършване и удостоверяване на професионалното обучение, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение.

Центърът е Вашият коректен партньор по отношение на обученията, съгласно изискванията на нормативната база по здравословни и безопасни условия на труд. Разработените учебни програми са с различна продължителност, съобразени с изискванията на работодателите и успешно реализирани в български и международни програми.

Предлагаме различни видове обучения, които имат за цел да се даде възможност както на ръководителите, така и на служителите не само да разбират действащото законодателство, но и успешно да прилагат всички изисквания, касаещи тяхната работна среда.

Считаме, че квалификацията на работната сила е сериозен проблем в много от малките и средни предприятия и е крайно необходимо да се използват всички възможни ефективни форми на двустранно сътрудничество между ЦПО и работодателите. ЛОТ-КОНСУЛТ изразява своето желание за съвместна работа и бъдещи контакти за подпомагане Ръководствата на предприятията да изпълняват задълженията си относно постигане на по-високо равнище на квалификация и образователно ниво на работещите, на придобиване на нови компетенции в съответствие с изискванията на променящата се нормативна уредба и условия на пазара на труда.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

ЦПО при ЛОТ-КОНСУЛТ ежегодно провежда обучения по безопасност и здраве при работа на над 4000 лица, в т.ч. работодатели, ръководители, длъжностни лица по чл. 24 от ЗЗБУТ, лица определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа, експерти по ЗБУТ и др. Организираните и проведени обучения обхващат различни теми, като акцентът е върху специализираните курсове по безопасна работа със съоръжения с повишена опасност, квалификационни групи по електробезопасност, координатори по безопасност и здраве в строителството, работа на височина, работа с повдигателни съоръжения, пожарна безопасност и др. При обученията използваме иновативни методи на презентиране, които се приемат изключително добре от обучаемите, провеждаме полезни дискусионни форуми и предоставяме актуални информационни материали.

ОСНОВНА ЦЕЛ на Центъра е да спомага желаещите да придобият комплекс от знания и умения в областта  на ЗБУТ при непрекъснато усъвършенстване на качеството на работата, овладяване на съвременни професионални знания, умения и добра производствена практика.

Стремим се да осигурим на Вас и на Вашите длъжностни лица:

 • Необходимата и достатъчна информация за правилата по безопасност и здраве при работа за формиране на поведение за предотвратяване и намаляване на рисковете при работа
 • Актуална информация, свързана с последните промени в нормативната уредба по БЗР
 • Практическо обучение по правилата за БЗР – знания и умения за прилагане на нормативните изисквания в ежедневната дейност
 • Как на практика ръководителите да мотивират работещите да изпълняват правилата по БЗР
 • Дискусия и дебати по конкретни въпроси и казуси

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обученията са теоретични и практически. Представени са под формата на лекционна презентация, подкрепена с анализи на реални български и чуждестранни примери. Има възможност за дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците. Знанията и уменията на курсистите се оценяват чрез изпитни тестове, решаване на практически задачи. Обучените лица получават удостоверения, съгласно нормативните изисквания.

ОПИТ

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД има значителен опит в предлаганите услуги на български фирми и чуждестранни компании, познавайки условията и особеностите на българския пазар. Обогатихме своя потенциал с кадри, които имат дългогодишен опит в обучението на персонала на фирмите, в разработването, осъществяването и оценката на програмите за обучение. Оценявайки вашите приоритети, кадрите ни ще Ви предложат програмата, която може да подкрепи преките и дългосрочните Ви стремежи по отношение на Вашата работа.

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД планира предложенията си за обучение с качество и отговорност, които я утвърдиха като една от водещите фирми в областта на безопасността и здравето при работа. Обучените кадри могат да поставят цели, да планират, да организират, да осъществяват и да измерват ефективността на работата си по отношение на ЗБУТ. Знаят какво трябва да извършат, кога и как.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Ако нямате време, ако не искате да присъствате на семинар заедно с други, ако трябва да “тичате” по-бързо, ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД може да организира Вашата индивидуална програма за обучение на територията на дружеството Ви.

СРАВНИТЕЛНО ПРЕИМУЩЕСТВО

Експертите на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД Ви помагат да определите точните нужди за обучението на кадрите във фирмите. Програмите за обучение се разработват така, че да не се пилеят излишно време и ресурси.

Опитните преподаватели на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД гарантират резултатно обучение. Преподаващите и програмите се оценяват непрекъснато. Преподавателите на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД използват всички съвременни методи и техники на обучение. Изучаването на различни случаи, упражнения, оптико-акустичен материал, работни занятия и т.н., представляват неделима част от процеса на обучението и помагат за постигането на възможно най-добър резултат.

Можем да бъдем Ваш надежден партньор в придобиване и усъвършенстване на знанията Ви, като организираме и проведем следните видове обучения:

 • Обучение по безопасни и здравословни условия на труд
 • Обучение за придобиване или потвърждаване срока на валидност на квалификационни групи по електробезопасност
 • Обучение по пожарна безопасност
 • Обучение за координатори по безопасност и здраве при работа в строителството
 • Обучение за безопасна работа със съоръжения с повишена опасност (СПО)
 • Обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.
 • Обучения на представителите на работодателите и на работниците и служителите в Комитетите и Групите по условия на труд
 • Обучение за безопасна работа в неелектрически уредби
 • Обучение за безопасна работа в ограничени пространства
 • Обучение на работниците и служителите по правилата за първа долекарска помощ, самопомощ и взаимопомощ.
 • Обучение за безопасно извършване на товаро-разтоварни работи
 • Обучение за безопасна работа на височина
 • Обучение за сервизно обслужване на пожарогасители
 • Обучение за работа в експлозивна атмосфера
 • Обучение по безопасност на труда на работници /изпълнителски кадри/
 • Безопасност и здраве при работа с опасни химични вещества
 • Ергономия
 • Безопасно шофиране
 • Вътрешни одитори и представители на ръководството в предприятия с внедрени системи за управление и други.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

Уважаеми клиенти,

когато подадете запитване чрез формата за контакт в нашата уебстраница, ние Ви молим за въвеждане на Вашето име и електронна поща за контакт с Вас. Ние използваме тази информация, за да отговорим на Вашата заявка, включително да Ви предоставим всяка заявена информация за нашите услуги. Може също така да Ви изпратим имейл след направеното запитване, за да се уверим, че сме отговорили удовлетворително на Вашето запитване. Ние ще направим това въз основа на нашия законен интерес за предоставяне на точна и изчерпателна информация за предоставяните от нас услуги.

Вашето запитване се съхранява и обработва съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО за защита на данните („Общ регламент относно защита на данните“).

Ние не използваме информацията, която предоставяте на трети страни и я използваме само с цел отговаряне на Вашето запитване.

Ние поддържаме база данни с попълнените форми за контакт за три години, след което те са надеждно архивирани и съхранявани в продължение на седем години, след който период ние ги изтриваме и унищожаваме. Записите на CRM се пазят три години след последния контакт с вас.

При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат изтрити и забравени.

Абонирайте се

Бюлетин