Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Какви са основните изисквания за изграждането и експлоатацията на електрическите инсталации и съоръжения

спазване на електробезопасността

Сподели публикацията

Цялото общество е разтърсено от нелепият инцидент, при който 16-годишно момче загина след токов удар на софийска улица от оголен кабел захранвал частен обект. За спазване на електробезопасността има основни изисквания, с които е изключително важно да съобразяваме всяка трудова дейност. Предлагаме съветите на инж. Димитър Коларов, управител на ЛОТ-КОНСУЛТ и експерт с 30 годишен стаж по експоатация на електрически уредби и съоръжения.

Защитата от поражение от електрически ток трябва да се осъществи чрез такова инсталиране, действие на електрическите уредби, съоръжения, инсталации и съставляващите ги елементи, което изключва включване на човешкото тяло (или части от него) в електрическата верига с параметри, които застрашават здравето или живота на персонала, извършващ работа по тях, както и на околните лица. Това може да бъде осъществено, като се спазват изискванията за изграждането и експлоатацията на електрическите инсталации и съоръжения, посочени в нормативните актове, както и допълнителните изисквания, посочени в техническата документация на съответния вид електрически уред и работно оборудване. Те трябва да са съобразени със специфичните условия на самата експлоатация и с изискванията за поддръжка и ремонт.

Защитата срещу поражения от електрически ток е система от организационни и технически мерки и средства, която осигурява защита от вредни и опасни въздействия на електрически ток при преминаване през човешкото тяло.

Основните направления на защитата са свързани с осигуряване на:

 • Защита срещу директен допир (защита при нормална работа, при нормално състояние на изолацията или основна защита). Това е защита, с която се предотвратяват поражения от електрически ток поради допиране или опасно приближаване до части под напрежение;
 • Защита при индиректен допир (защита при наличие на дефект на изолация). Това е защита, с която се предотвратяват поражения от електрически ток поради възникване на опасни напрежения на частите, които нормално не се намират под напрежение, при дефект на електрическа изолация.

Безопасността при работа с електрически уредби и съоръжения почива на три принципа:

 • Електрически уредби и съоръжения да са така проектирани, конструирани и построени, че при въвеждането им в експлоатация да са безопасни. Това изискване се изпълнява чрез правилата за устройство на електрическите съоръжения и правилата за изграждане на електрически мрежи.
 • Електрически уредби и съоръжения да остават безопасни по време на експлоатация и да се експлоатират по начин, който не създава опасности. Произтичащи от това изискване са правилата за електрическа експлоатация на електропотребителите, част от които са процедурите, свързани с пускане, спиране, работа с електросъоръжения, сроковете и нормите, свързани с периодичните проверки и измервания на електрическите уредби и съоръжения. Правилата за електрическа експлоатация поставят и изисквания към персонала, който обслужва електрическите уредби и съоръжения и извършва или ръководи работи в тях.
 • Работи по електрическите инсталации да се извършват по начин, който не създава опасности както за персонала, който ги извършва, така и за други лица.

Кабелни линии се приемат и въвеждат в експлоатация по ред, определен в нормативни актове. За кабелните линии се съставя досие, което съдържа най-малко следната документация:

 • Проект на кабелната линия с всички внесени отклонения от проекти и с кого са съгласувани;
 • Изпълнител, екзекутивен чертеж на трасета с означенията на координатите на кабелната линия по отношение на съществуващите основни съоръжения;
 • Актове за скрити работи, включително тези за пресичане и сближаване на кабелите с всички подземни комуникации, а също и актове за монтажа на кабелните муфи и за огледа при полагането на кабела в кабелния канал преди заравянето му.
 • Протоколи за изпитвания на кабелните линии след полагането им. Изпитванията се извършват от акредитиран орган за контрол от БСА.

Съпротивлението на електрическата изолация на тоководещите части се проверява периодично в обхват и срокове, определени от отговорника за електрическото стопанство (енергетика) на фирмата собственик на съоръжението или наемателя ако има такъв! Минималната допустима стойност на електрическата изолация в уредби до 1000 V е 0,5 МΩ.

Най – важните неща за недопускане на злополуки при експлоатация на кабелни линии с напрежение до 1000 V са:

 • Кабелната линия да бъде въведена в експлоатация съгласно Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии и НАРЕДБА № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането.
 • Експлоатацията на кабелната линия да става под контрола на електротехник притежаващ III – та квалификационна група по електробезопасност по ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V.
 • Периодично да се измерва изолационното съпротивление на кабела от Акредитиран орган за контрол от БСА, а енергетикът или друго длъжностно лице, определено от Ръководителя на фирмата да проверява механичното състояние на целостта на изолацията на кабела.

Тъй като влагата е добър проводник на електричеството, експлоатацията на кабели и други електрически съоръжения през зимния период изисква по-голямо внимание!

Може да поръчате книгата БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V, като се свържете с нас на националния ни номер 0700 800 10 или на
office@lot-consult.com

Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

Новини

Създаване на култура на благополучие: подпомагане на психичното здраве на служителите

Модерното работно място изисква повече от традиционни предимства. Благосъстоянието на служителите, особено психичното здраве, днес повече от всякога е решаващ фактор  за поддържането на процъфтяващ