Lot Consult

Какви трудови въпроси породи хоум офисът и какви законодателни промени са необходими?

трудови въпроси

Сподели публикацията

С какви предизвикателства се сблъскват компаниите при дистанционна работа и какви са правомощията на контролните органии?

Измина близо година от масовото налагане на работа от разстояние като отговор на Covid пандемията. Много от компаниите в България продължават да прилагат дистанционен режим на работа за целия и или част от екипа си. И макар в Кодекса на труда да има ясна дефиниция за работата от разстояние, масовото й прилагане в новите условия на работа породи редица въпросителни и казуси, свързани с  допълнителните разходи за оборудване на работно пространство в дома, оценката на риска, условията на труд, параметрите в работната среда, действия и отговорности при трудови инциденти. Всичко това налага актуализация и много експерти и браншови организации вече настояха за такава.

„Липсата на промени в основните закони – Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и в подзаконовите нормативни актове постави много от работодателите в позиция, в която не могат да изпълняват регламентираните им задължения в тази област“, коментираха пред Economy.bg от компанията на ЛОТ-КОНСУЛТ, профилирана в сферата на трудова безопасност.

Оттам считат, че предприемането на законодателни действия за нормативно уреждане на работата от разстояние посредством допълнителни разпоредби на Кодекса на труда или чрез промяна на наредбите по безопасност и здраве при работа е наложително и в най-кратък период от време. По този начин ще се гарантира ефективното прилагане на българското законодателство, а не търсене на начини и методи за неговото заобикаляне и неспазване.

Неотдавна ЕП прие регламент за откъсването от работа. Правото да се откъснат от работата среда е основно право, позволяващо на трудещите се лица да се въздържат от участие в свързани с работата дейности в извънработно време, вкл. празници и други видове отпуск. У нас е прието служебните задължения да се вършат в рамките на работното време.

Според експертите на ЛОТ-КОНСУЛТ от КТ следва да ревизират детайлно разделите, които посочват регламентите за работата от разстояние, тъй като те са приети преди настъпването на епидемичната обстановка. Към настоящия момент все повече компании масово въвеждат работа в режим home office като практика.  Оттам дават пример с чл. 107л, (3) от КТ, съгласно който работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, сам организира своето работно време, така че да е на разположение и да работи във времето, в което работодателят и неговите търговски партньори са в комуникационна връзка. Нека си представим, че работодателят има партньори от САЩ или Азия. Значи ли това, че комуникационна връзка с тях трябва да се осъществява денонощно? А как следва да бъде отчитан този денонощен или извънреден труд?  

В новата реалност на трудовия ни живот заетите лица следва да разполагат с правото да изключват цифровите си служебни устройства в извънработно време, а също трябва и да се определят минимални изисквания за труд от дома. Необходими са още гаранции, че отношението към работещите от вкъщи ще бъде идентично с това към работещите от офисите и че случаите на дискриминация, критика, неправомерно уволнение или други неблагоприятни действия няма да бъдат толерирани, отбелязват още от ЛОТ-КОНСУЛТ.

Актуализацията на нормативната рамка би следвала да цели не само съхраняването на заетостта по време на COVID кризата, но и да гарантира, че действителната организация на работното време отговаря и на изискванията за качество на живот, психично и физическо здраве и да съхранява работоспособността на работещите. 

Какви са правата и отговорностите на работодателя при организация на работа от дома и какви – на служителите? 

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда работодателят трябва да гарантира безопасна работна среда от дома чрез осигуряване за негова сметка:

1. необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му;

2. програмно (софтуер) осигуряване;

3. техническа профилактика и поддържане;

4. устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност;

5. защита на данните;

6. информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т.ч. такива на предприятието в областта на защитата на данните, които ще се използват по време на работата от разстояние;

7. система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това; в тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство;

8. други технически или документни пособия съгласно индивидуалния и/или колективния трудов договор.

Работодателят предварително информира служителя за отговорността и санкциите при неспазване на установените правила и изисквания, в т.ч. за защита на служебните данни, която е неразделна част от индивидуалния му трудов договор.

Работодателят носи отговорност за безопасните и здравословни условия на труд на работното място на служителите, които извършват работа от разстояние, като той е длъжен да ги информира за изискванията за организация на работата и за безопасните и здравословни условия на труд в съответствие с нормативните актове, вътрешните правила на предприятието, политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа и за всички изисквания и правила за организацията на работа и при работата с видеодисплеи.

Служителят, който извършва работа от разстояние, трябва да осигури в дома си или избраното от него друго помещение извън предприятието определено пространство за работно място. Той носи отговорност за правилното съхранение и експлоатация на предоставеното му оборудване. При настъпване на повреда в оборудването или срив в използваните информационни и/или системи за комуникация е длъжен незабавно да сигнализира работодателя по предварително уговорени ред и начин.

Съгласно Кодекса на труда служителят носи отговорност за спазване на политиката на предприятието за организация на работата и за безопасност и здраве при работа, както и на предписаните му правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд.

Кои са най-големите предизвикателства, с които се сблъскат компаниите при работа от разстояние?

Основният казус, с който се сблъсква всеки работодател, особено големи и средни фирми, е „Как да гарантира, че работните места за извършване на работа от разстояние осигуряват безопасност и здраве при работа?“, казва инж. Димитринка Стоянова, експерт по здраве и безопасност в ЛОТ-КОНСУЛТ.  

Този казус е свързан с много конкретни въпроси относно прилагането на няколко наредби в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

Например извършването на оценка на риска на работните места на служителите, които ще работят от вкъщи, особено ако те са повече от 50, 100 или 500 лица. Съгласно Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, обн., ДВ, бр. 63 от 2014 г. работодателят е длъжен да оцени риска за здравето и безопасността на работещите от параметрите на микроклимата на работни места, като измерванията на всеки от параметрите – температура, влажност и скорост на движение на въздуха, на определените работни места трябва да се извършват през равни интервали от време в зависимост от характера на работния процес или от особеностите на работното място, като интервалът между първото и последното измерване за деня не трябва да бъде по-малък от половината от установената продължителност на работното време, а броят им най-малко 3.

Друго изискване е измерванията на микроклимата да се извършват през топлия и студения период на годината  и то така, че да се обхванат най-неблагоприятните микроклиматични условия, които следва да се определят след консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд, т.е. за всяко едно работно място трябва да са определени тези периоди и то след заседание на Комитета/групата по условия на труд. Всички тези изисквания за работа от разстояние и то в извънредна обстановка е трудно почти невъзможно да бъдат изпълнени. В условията на пандемия съществува още един риск – от заразяване с Covid-19 на лицето от Органа за контрол, извършващо измервания в дома на служителя или на самият служител. Въпросът е – необходимо ли е длъжностното лице преди посещението да има направен антигенен тест с отрицателен резултат?

Друг казус е свързан със задължението на работодателя да разработи и приложи технически и/или организационни мерки за защита на работещите, когато при оценката на риска се установи, че резултатите от измерванията на параметрите на микроклимата не съответстват на установените оптимални или допустими гранични стойности. Тук възникват нови въпроси – при измерена температура на въздуха в работното помещение, под или над допустимите гранични стойности, работодателят има ли задължението да закупи и предостави на служителя уреди, като ел. печка, климатик и др.

Длъжен ли е работодателят да покрива разходите за отстраняване на несъответствия с нормите за осветеност, електробезопасност и др. констатирани при периодични проверки от компетентни органи, изхождайки от Закона за здравословни и безопасни условия на труд съгласно разпоредбите на който разходите по осигуряване на здраве и безопасност на служителите са изцяло и единствено отговорност на работодателя независимо от мястото, на което служителите изпълняват задълженията си. 

Сериозен проблем е изпълнението на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, обн. ДВ, бр. 102 от 2009 г.

Наредбата не предвижда възможност инструктажите по безопасност и здраве при работа да се провеждат дистанционно и да се документират по електронна поща или друг дистанционен начин, императивен е текста за  документиране на инструктажите по БЗР в Книги за инструктажи.

На поставени въпроси по отношение на реда за извършване на определените от нормативната уредба инструктажи по безопасност и здраве при работа и за деклариране и разследване на трудова злополука, експертите от Министерството на труда и социалната политика са лаконични “няма нов ред и отговорности на работодателя, които да са създадени във връзка с извънредното положение, а се прилага действащото законодателство“. 

Има ли работодателят право на достъп до работното място на служител, който работи от дома си, с оглед оценка на риска? Може ли служителят да откаже? 

Работодателят има право на достъп до работното място на служител, който работи от дома си, с оглед на необходимостта да контролира работата му, да инсталира, да демонтира или да поддържа оборудването, използвано за осъществяване на работата от разстояние. Това обаче трябва да става с предварително уведомяване, отбелязват от ЛОТ-КОНСУЛТ. Работодателят няма право на достъп до данни на компютъра, използван за работа от разстояние, които не са свързани с работата или с трудовото правоотношение и най-вече до лични данни и лична информация.

Едновременно с това, работодателят има право да проверява дали служителят не нарушава някои ограничения, които са наложени при използването на осигурената му компютърна техника и които са свързани със сигурността на информацията и фирмени данни. Служителят, работещ от разстояние няма право да откаже достъп до работното място без основание за това, в рамките на установеното работно време.

А какви са правомощията на ГИТ по отношение на проверката за безопасни условия на труд от дома? Как се инициира и протича подобна проверка и може ли служител да откаже достъп на контролен орган до работното си място в дома си? 

Контролните органи на Инспекцията по труда имат правомощия да посещават всяко работно място, в този смисъл и работните места в домовете на работниците и служителите. Специфичното е, че работниците и служителите трябва да бъдат предупредени за времето на проверката. Те нямат право да откажат достъп без уважителна причина, обясниха от конролния орган пред Economy.bg.

Законодателството определя едни и същи задължения на работодателя по отношение осигуряването на здраве и безопасност при работа, независимо къде се намира работното място. Поради тази причина няма и разлика в подхода на контролните органи при проверки по отношение на работни места от разстояние. Проверява се дали това работно място е включено в оценката на риска, какви рискове са оценени, какви мерки за минимизирането им са предприети. Може да бъде поискано да се извърши проверка на място. 

Правила ли е ГИТ проверки на условията на труд при работа от разстояние?

От контролния орган уточниха, че от началото на пандемията от КОВИД до момента няма постъпили сигнали по отношение на здравословните и безопасни условия на труд при работа от разстояние и не са извършвани проверки по работните места с такава насоченост. Има единични проверки, възложени от друг орган с искане да се установи дали действително наети от работодатели, ползващи програми и мерки, реално полагат труд от разстояние.

За какво следи ГИТ при работа от дома?  Какви сигнали се подават най-често какви нарушения се установяват?

При всяка проверка, извършена в рамките на контрол, когато се установи, че е възложена работа от разстояние, се проверява дали това е станало по законосъобразен начин. В общия случай, за да работи от разстояние, служителят трябва да даде съгласие, като условията се уговарят в индивидуалния му трудов договор, в анекс към него или в колективен договор. В условията на извънредна епидемична обстановка работодателят може да възложи едностранно този вид работа – със заповед, с която се променя само работното място. В нея се регламентират и условията за осигуряване на техническо оборудване и поддържането на работното място, като служителят има задължение да обособи пространство за такова.

При проверката се проверява дали има утвърдени формуляри за отчитането на работното време и дали същото се отчита. Дали се изплащат възнагражденията в уговорения размер и др. Единични са случаите, в които са установени нарушения при работа от разстояние.

Най-често нарушенията са свързани с неизпълнение на задълженията на работодателя за регламентиране на конкретния характер на работата от разстояние, условията и реда за възлагането и отчитането й. Установени са и нарушения, свързани с нерегламентиране на въпросите по определянето на работното време, осигуряването на задължителни почивки, на работното, техническото и друг вид оборудване на работното място, задълженията и разходите по поддръжката му и др.

Как се определя и доказва трудов инцидент при работа от разстояние? 

Според отговор на експерти на МТСП към настоящия момент „няма нов ред и отговорности на работодателя, които да са създадени във връзка с извънредното положение, а се прилага действащото законодателство относно декларирането и разследването на трудова злополука“. 

От ЛОТ-КОНСУЛТ отбелязват, че очакват от компетентните органи да публикуват официален нормативен акт, указание или методика за начина на определяне и доказване на трудов инцидент при работа от разстояние.

Източник: Economy.bg

Още статии

Тенденции в здравето и безопасността на работното място
Новини

Тенденции в здравето и безопасността на работното място

Здравословните и безопасни работни места се превръщат в отличителен знак за успешните организации За четвъртата поредна година канадската неправителствена организация WSPS (Workplace Safety & Prevention
Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда
Новини

Проведе се среща за обучителния курс „Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда“

На 12.09.2023 г. С партньорите по проект SAFESENSE+ проведохме среща, на която обсъдихме стартирането на пилотното издание на обучителния курс „Здраве и безопасност при работа