Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Обучение за безопасна работа при производство, използване и съхранение на химични вещества и смеси. Предотвратяване на аварии и злополуки с опасни вещества

П О К А Н А

за участие в специализирани курсове
„Безопасна работа при производство, използване и съхранение на
химични вещества и смеси. Предотвратяване на аварии и злополуки
с опасни вещества.“

Основание за провеждане на курсовете:
 Постановление № 29 от 1.02.2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет (ДВ. бр.10 от 2021 г.), с което се прави изменение и допълнение в
Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, приета с
Постановление № 152 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 43 от 2011 г.).
 Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция
на химични агенти при работа ( ДВ. бр.8 от 2004 г., посл. изм. бр.5 от 2020 г.).
 Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на
последствията от тях ( ДВ. бр.5 от 2016 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23.08.2019 г.).

Курсовете са предназначени за:
 Лица, отговарящи за безопасното съхранение на химични вещества и смеси; тези, имащи
право на достъп до складовете с химични вещества и смеси, както и за работещите с химични
вещества и смеси;
 Лица по чл. 4, т. 10 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични
вещества и смеси;
 Лица по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и
ограничаване на последствията от тях, във връзка с изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 5;
 Лица по чл. 13, т. 3 от Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове,
свързани с експозиция на химични агенти при работа.
Лектор: Нели Чалъкова, експерт по ЗБУТ със стаж в
системата на РЗИ.
Курсовете ще се проведат онлайн – през платформа ZOOM. Участниците ще получат линк за достъп и
ще могат в реално време да участват в обучението и да задават своите въпроси.
Заявка за участие може да направите на:
office@lot-consult.com или на тел. + 359 2 917 29 24, 0885 237 773 Красимира Владимирова
Цена за участие за един участник в един курс е 125.00 лв. (без ДДС)
На участниците в обучението ще бъдат издадени удостоверения.
Плащането можете да извършите след регистрация по банковата сметка на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД –
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София – 1000, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC
UNCRBGSF.


Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

Други обучения

Запазете час за консултация