Lot Consult

Нашите обучения

Обучения

Обучение за безопасна работа при производство, използване и съхранение на химични вещества и смеси. Предотвратяване на аварии и злополуки с опасни вещества

П О К А Н А

за участие в специализирани курсове
„Безопасна работа при производство, използване и съхранение на
химични вещества и смеси. Предотвратяване на аварии и злополуки
с опасни вещества.“

Основание за провеждане на курсовете:
 Постановление № 29 от 1.02.2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет (ДВ. бр.10 от 2021 г.), с което се прави изменение и допълнение в
Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, приета с
Постановление № 152 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 43 от 2011 г.).
 Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция
на химични агенти при работа ( ДВ. бр.8 от 2004 г., посл. изм. бр.5 от 2020 г.).
 Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на
последствията от тях ( ДВ. бр.5 от 2016 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23.08.2019 г.).
Дати на провеждане: 30.05.2022 г. от 9.30 часа.
15.06.2022 г. от 9.30 часа.

Курсовете са предназначени за:
 Лица, отговарящи за безопасното съхранение на химични вещества и смеси; тези, имащи
право на достъп до складовете с химични вещества и смеси, както и за работещите с химични
вещества и смеси;
 Лица по чл. 4, т. 10 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични
вещества и смеси;
 Лица по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и
ограничаване на последствията от тях, във връзка с изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 5;
 Лица по чл. 13, т. 3 от Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове,
свързани с експозиция на химични агенти при работа.
Лектор: Нели Чалъкова, експерт по ЗБУТ със стаж в
системата на РЗИ.
Курсовете ще се проведат онлайн – през платформа ZOOM. Участниците ще получат линк за достъп и
ще могат в реално време да участват в обучението и да задават своите въпроси.
Заявка за участие може да направите на:
office@lot-consult.com или на тел. + 359 2 917 29 24, 0885 237 773 Красимира Владимирова
Цена за участие за един участник в един курс е 125.00 лв. (без ДДС)
На участниците в обучението ще бъдат издадени удостоверения.
Плащането можете да извършите след регистрация по банковата сметка на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД –
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София – 1000, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC
UNCRBGSF.


Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

  Уважаеми клиенти,

  когато подадете запитване чрез формата за контакт в нашата уебстраница, ние Ви молим за въвеждане на Вашето име и електронна поща за контакт с Вас. Ние използваме тази информация, за да отговорим на Вашата заявка, включително да Ви предоставим всяка заявена информация за нашите услуги. Може също така да Ви изпратим имейл след направеното запитване, за да се уверим, че сме отговорили удовлетворително на Вашето запитване. Ние ще направим това въз основа на нашия законен интерес за предоставяне на точна и изчерпателна информация за предоставяните от нас услуги.

  Вашето запитване се съхранява и обработва съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО за защита на данните („Общ регламент относно защита на данните“).

  Ние не използваме информацията, която предоставяте на трети страни и я използваме само с цел отговаряне на Вашето запитване.

  Ние поддържаме база данни с попълнените форми за контакт за три години, след което те са надеждно архивирани и съхранявани в продължение на седем години, след който период ние ги изтриваме и унищожаваме. Записите на CRM се пазят три години след последния контакт с вас.

  При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат изтрити и забравени.

  Абонирайте се

  Бюлетин