Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Обучение по първа долекарска помощ

Основание за провежданеЗакон за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 20, ал. 1 за предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства и съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието работодателят:
  • осигурява организация за действия по ликвидиране на опасността, оказване на първа помощ, противопожарна охрана и условия за евакуация на работещите, както и контактите със спешна медицинска помощ и структурите за пожарна безопасност и защита на населението;
  • определя работещите, които ще изпълняват мерките за ликвидиране на опасността, първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите, като броят, обучението и предоставеното им за целта оборудване съответстват на специфичните рискове и на големината на предприятието.
  • мерките и правилата за осигуряване на първа помощ, противопожарна охрана и спешна медицинска помощ в случай на аварии в предприятията и организациите и обучението на работещите.
– Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа, утвърдени със Заповед № РД 09-410 от 1994 г., чл. 3, ал. 1 и 2: „първа долекарска помощ се оказва от работниците и служителите. Обучението на работниците и служителите по правилата за оказване на първа долекарска помощ се прави в рамките на прилаганите форми за инструктаж и обучение на работещите по безопасните методи на труд, съобразено с конкретните рискове за здравето.
Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, чл. 14, ал. 2.
Обучението е предназначено за:Курсът е предназначен за работници и служители от предприятия и фирми, държавни и общински учреждения и ведомства.
Дати на провеждане

27.02.2023 г.
24.03.2023 г.
21.04.2023 г.
26.05.2023 г.
23.06.2023 г.
31.07.2023 г.
25.08.2023 г.
21.09.2023 г.
30.10.2023 г.
24.11.2023 г.
15.12.2023 г.

Място и час на провеждане на обучението

Начален час: 10:00 часа

Обученията ще се проведат онлайн – през платформа ZOOM. Участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в обучението и да задават своите въпроси.

Цена за един участник80.00 лв. /без ДДС/

Теми  на обучението

Обучението по Първа долекарска помощ на работното място се провежда по базова програма, включваща теоретична и практическа част, или по програми съгласувани със заявителя с различна продължителност и съдържание в зависимост от рисковете на работната среда в съответното предприятие или ведомство. По-голямата част от учебното време се отделя за усвояване на животоспасяващи практики и изграждане на практически навици и умения за действие при различни ситуации. Използват се интерактивни форми, при които обучаемите действат в условия близки до реалните и решават практически казуси.

Първата долекарска помощ се състои от поредица от прости, но понякога животоспасяващи, медицински техники, които могат да се извършват с минимално оборудване и от хора, които са без специално медицинско образование.

На работното място най-често първа помощ е необходима при инциденти, пожари и/или при кризи на заболяване. Статистиките сочат, че повече от 90% от нараняванията са предсказуеми и могат да бъдат избегнати, особено ако човек е обучен, какво да очаква и как да реагира правилно.

В случай на инцидент, обучените да оказват първа помощ намаляват последствията от увреждане здравето на пострадалия с до 40%.

На завършилите курса се издава Удостоверение за обучение по първа долекарска помощ, съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3, ал. 1 и 2 от Правилата за първа долекарска помощ на Заповед № РД 09-410 от 1994 г. и съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Предварителната заявка за участие е задължителна и се подава на e-mail: office@lot-consult.com
02/917 29 24; моб. 0885 23 77 73 – Красимира Владимирова, Координатор обучения
02/917 29 18; моб. 0885 35 67 79 – Галина Баталова – Маркетинг мениджър
02/917 29 13; моб. 0884 05 68 84 
0700 800 10 – национален номер на цената на 1 градски разговор

Плащането можете да извършите след регистрация:
– по банковата сметка на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, гр.София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF

Курсът по първа долекарска помощ може да се организира по допълнително договаряне на място, във Вашето предприятие или обект в удобно за Вас време, при предварително заявена минимална група от 7 човека.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=

Други обучения

Запазете час за консултация