Очакваме ви на национален номер 0700 800 10

  • Български
збут Обучениe по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Обучениe по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

ПРАКТИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД /ЗБУТ/

Основание за провежданеНаредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Обучението е задължително за:длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – веднъж на две години;
длъжностните лица и специализираните служби по чл.24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд – ежегодно;
лицата, определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа – ежегодно.
За неизвършване на тези обучения работодателят носи административно-наказателна отговорност.
Дати на провеждане27.04.2020 г., 26.05.2020 г., 22.06.2020 г.;
Място и час на провеждане на обучениетоОНЛАЙН; от 10:00 до 11:30 часа
Цена за един участник125.00 лв. /без ДДС/

ЗБУТ Обучения

Лектор: инж. Димитринка Стоянова – експерт ЗБУТ с дългогодишен опит като Главен инспектор в ИА „ГИТ“.

На завършилите обученията ще бъдат издадени сертификати (удостоверения). Издадените удостоверения важат пред Инспекциите по труда, браншовите камари в България, както и за участие в търгове, конкурси и др.

Предварителната заявка за участие е задължителна и се подава на e-mail: office@lot-consult.com
02/917 29 24; моб. 0885 23 77 73 – Красимира Владимирова, Координатор обучения
02/917 29 18; моб. 0885 35 67 79 – Галина Баталова – Маркетинг мениджър
02/917 29 13; моб. 0884 05 68 84 – Соня Урумова, Експерт маркетинг
0700 800 10 – национален номер на цената на 1 градски разговор

Плащането можете да извършите след регистрация:
– по банковата сметка на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, гр.София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF

Курсът по ЗБУТ може да се организира по допълнително договаряне на място, във Вашето предприятие или обект в удобно за Вас време, при предварително заявена минимална група от 7 човека.

ЦЕЛ на обучението по безопасност и здраве при работа

Обучението по здравословни и безопасни условия на труд има за цел:

  • Придобиване на знания за основните законови и подзаконови нормативни изисквания, правила и норми за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
  • Поддържане на необходимото ниво на знания в областта на безопасността в съответствие с изискванията на нормативните актове;
  • Предоставяне на необходимата и достатъчна информация за осъществяване на правата, задълженията и отговорностите на работодатели, длъжностни лица и работещи, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
  • Създаване на ефективна организация за спазване на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа.

Конкретна цел е и подпомагане на работодателите и длъжностните лица, определени да изпълняват функциите на орган по безопасност и здраве при работа и/или да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа за постигане на по-високата им ангажираност в дейностите по здраве и безопасност при работа.

Ползи от ЗБУТ за обучавания служител

Обучаваният се запознава със задължителните фирмени документи по безопасност и здраве при работа, които подлежат на проверка от държавните контролни органи и усвоява практически умения за прилагане на правилата по безопасност и здраве при работа. Обсъждат се конкретни правила и изисквания по безопасността на труда за дейности, процеси, работни места, машини и апарати, ел. съоръжения и др.
По време на обучението се дават конкретни указания за добра практика и качествено изпълнение на дейностите по здраве и безопасност при работа в предприятията. Провеждат се дискусии и се предоставят персонални консултации.

Основната цел на обучението е да отговаря на потребностите на участниците и да допринася за повишаване на професионалната компетентност на всеки обучаем.

Към обучения за трудова медицина

Други курсове

Информация за нашите обучения вижте на facebook страницата на lot-consult. 

Уважаеми клиенти,

когато подадете запитване чрез формата за контакт в нашата уебстраница, ние Ви молим за въвеждане на Вашето име и електронна поща за контакт с Вас. Ние използваме тази информация, за да отговорим на Вашата заявка, включително да Ви предоставим всяка заявена информация за нашите услуги. Може също така да Ви изпратим имейл след направеното запитване, за да се уверим, че сме отговорили удовлетворително на Вашето запитване. Ние ще направим това въз основа на нашия законен интерес за предоставяне на точна и изчерпателна информация за предоставяните от нас услуги.

Вашето запитване се съхранява и обработва съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО за защита на данните („Общ регламент относно защита на данните“).

Ние не използваме информацията, която предоставяте на трети страни и я използваме само с цел отговаряне на Вашето запитване.

Ние поддържаме база данни с попълнените форми за контакт за три години, след което те са надеждно архивирани и съхранявани в продължение на седем години, след който период ние ги изтриваме и унищожаваме. Записите на CRM се пазят три години след последния контакт с вас.

При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат изтрити и забравени.