Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Обучение на Групите и Комитетите по условия на труд (КУТ и ГУТ)

КОМИТЕТИ И ГРУПИ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Съгласно разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, работодателят е длъжен да се консултира с работещите или с техни представители и организации, като създава възможност те да участват при:

 1. обсъждането и приемането на всички мерки, които се отнасят до здравето и безопасността на работещите;
 2. определянето на работещи, които ще извършват дейности по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Първа помощ, борбата с пожарите и евакуацията на работещите;
 3. планирането и организацията на обучението на работещите по здравословните и безопасни условия на труд.

Целта на изграждане на Комитет или Група по условия на труде както изпълнение на посочените законови задължения на работодателите, така и привличане на работещите за активно участие при обсъждане на състоянието на условията на труд в предприятието и мерките, които трябва да предприемат за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Чрез КУТ/ГУТ се осъществява сътрудничеството в областта на безопасността между работодателя, ръководния персонал и работещите или техните представители.

Законово основание за създаване наКомитети и Групи по условия на труд

Нормативните изисквания за изграждането, функционирането и обучението на комитетите и групите по условия на труд се съдържат в Кодекса на труда, чл. 27-32а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд  и в Наредба № 4 на МТСГ и МЗ от 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Организационна структура на:

 • Комитет по условия на труд (КУТ)

В предприятия с повече от 50 работници и служители се учредяват комитети по условия на труд в състав от 4 до 10 души.

Комитетът по условия на труд включва представители на работодателя. Както и равен на тях брой представители на работещите по безопасност и здраве при работа.

Председател на комитета по условия на труд е работодателят или негов представител. А заместник-председателят е представител на работещите по безопасност и здраве при работа. В работата на комитета могат да участват представители на контролните органи, на службата по трудова медицина и външни експерти.

Членовете в КУТ от страна на работодателя се определят с негова заповед и могат да бъдат ръководители. Или други длъжностни лица, носещи отговорност в областта на безопасността и здравето при работа.

Представителите на работещите по безопасност и здраве при работа и заместник – председателят на комитета по условия на труд се избират от общото събрание. (Събранието на пълномощниците) в предприятието по реда на чл. 6 от Кодекса на труда за срок 4 години.

Предсрочно прекратяване на срока може да се поиска най-малко от една трета от общия брой на работещите в предприятието. И се приема с мнозинство повече от една втора от присъстващите на общото събрание.

В състава на КУТ, чрез квотите на работодателя или на работещите, се осигурява и представител/и от звена на предприятието, разположени извън нейното седалище.

След избиране на представителите на работещите и определяне на представителите на работодателя, се изготвя учредителен протокол за изграждане на КУТ.

Комитетът по условия на труд организира дейността си в съответствие със  следните основни правила:

 • КУТ към предприятието координира дейността си с комитетите или групите към поделенията на предприятието, ако има такива;
 • Провежда заседание най-малко един път всяко тримесечие;
 • КУТ може да бъде свикан по всяко време по инициатива на председателя. Неговия заместник или от член на комитета, след съгласуване с председателя;
 • КУТ към предприятието работи на основата на годишен план, който се актуализира;
 • Дневният ред за работа на КУТ се утвърждава от председателя или неговия заместник;
 • Участие на външни специалисти, нечленове на комитета, се допуска след съгласуване с председателя или неговия заместник;
 • За всяко заседание на КУТ се води протокол, който съдържа: резюме на разискванията, решения и писмени становища по обсъжданите въпроси. Протоколите се подписват от всички членове, участвали в заседанието, като подписите с “особено мнение” се обясняват със забележка към протокола;
 • Решенията на КУТ се привеждат в изпълнение само със заповед на работодателя.
 • Групи по условия на труд (ГУТ)

В предприятия с 5 до 50 работещи включително, както и в отделните структурни звена на предприятията се изграждат групи по условия на труд.

Групата по условия на труд се състои от работодателя или ръководителя на съответното структурно звено и от един представител на работещите по безопасност и здраве при работа.

Представителят на работещите по безопасност и здраве при работа се избира от общото събрание в предприятието по реда на чл. 6 от Кодекса на труда за срок 4 години.

Предсрочно прекратяване на срока може да се поиска най-малко от една трета от общия брой на работещите в предприятието. И се приема с мнозинство повече от една втора от присъстващите на общото събрание.

След избиране на представителят на работещите по безопасност и здраве при работа и определяне на представителят на работодателя, се изготвя учредителен протокол за изграждане на ГУТ.

В предприятия с по-малко от 5 работещи

Работодателят на този вид предприятия задължително трябва да обсъжда с работниците и служителите въпросите в областта на безопасността и здравето при работа. Включително при възникване на рискове, които създават непосредствена опасност за здравето, безопасността или живота на работещите.

Чрез Комитетите и Групите по условия на труд, работещите и техните представители имат възможност да:

 • предложат идеи за безопасно изпълнение на конкретни оперативни задачи. И при извършване на ремонтни работи, които да допринесат за отстраняване на потенциални опасности и рискове;
 • подпомагат експертите при оценяване на рисковете по работните места, за оценяване на “това, което реално се случва”;
 • бъдат комуникативните линии  между ръководните длъжностни лица на всички нива и работниците, за активно участие в осигуряване на безопасност при изпълнение на производствените задачи на предприятието.

Основни задачи на комитетите и групите по условията на труд (КУТ и ГУТ)

Кут и Гут

Комитетите и групите по условия на труд трябва да обсъждат всяко тримесечие цялостната дейност по опазване здравето и осигуряване на безопасността на работещите. И да предлагат мерки за нейното подобряване по отношение на: условията на труд; трудовия травматизъм; оценените рисковете; защитата от пожар и аварии; здравното състояние на персонала и т.н.

На заседанията се обсъждат вътрешно-нормативните документи в предприятията. Относно тяхната актуалност и при необходимост от актуализация предлагат необходимите промени за утвърждаване от работодателя.

КУТ и ГУТ

КУТ и ГУТ дават становища по: параметрите на колективното договаряне, които се отнасят до условията на труд и компенсаторните механизми по КТ; предложения на звена или отделни лица от работниците, касаещи безопасността и здравето при работа; информации, указания, заповеди и др. материали в областта на БЗР.

Основна задача на обученията е обсъждането на въпросите, свързани с оценяването на риска, предложените и предприети мерки и резултатите от тях, тъй като това е нормативно изискване на Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска. КУТ трябва да бъдат най-активни след настъпили промени в работното оборудване, нови технологии и други за преразглеждане на оценката на риска.

Представителите им могат да участват в оценката на риска при идентифициране на опасностите при различните трудови дейности и при идентификация на изложените на опасност лица. Те могат да препоръчат мерки за отстраняване на рисковете, ако имат подходящи технически познания и необходимата квалификация.

Работещите най-добре познават своята работа и рисковете от технически неизправности на машините и възможностите за трудови злополуки. Което налага задължително използването на ефективен диалог с всеки един от работещите за събиране на информация относно рисковите места. Проблемите свързани с безопасността и мерките, които трябва да се предприемат.

Членовете трябва да следят за това дали се вземат необходимите мерки. Какъв е ефектът от тяхното прилагане, минимизирани ли са рисковете и опасностите, дали няма вторични ефекти – поява на друг вид риск.

Друга важна задача е обсъждането на анализите на здравното състояние на работещите в предприятието, както и извършването на проверки по спазване изискванията за ЗБУТ.

КУТ трябва да вземат отношение по организацията на труда на работните места и могат да предлагат решения за опазване здравето и осигуряване безопасността на работещите.

Когато на един обект, работна площадка или работно място се извършват работи и дейности от няколко предприятия или организации, се изгражда общ комитет (група) по здравословни и безопасни условия на труд.

Права и отговорности на КУТ и ГУТ

Основните права на комитетите и групите по условията на труд са:

 • право на достъп до наличната информация, относно условията на труд, анализите на трудовия травматизъм и професионалните заболявания и предписанията на контролните органи;
 • да изискват предприемане на мерки и се правят предложения за отстраняване на опасностите или временно ограничаване на риска;
 • право да се обръщат към контролните органи, ако преценят, че взетите мерки са недостатъчни за гарантиране здравето и безопасността;
 • да участват в проверки, извършвани от контролните органи;
 • да изискват от работодателя да им осигури условия, средства и време за изпълнение на функциите им, както и съответно обучение и квалификация;
 • представителите не могат да бъдат поставяни в неблагоприятно положение за действията им за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • правото техен представител да участва в разследването на трудовите злополуки.
Освен изброените права заместник-председателят на комитета по условия на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на трудимат право:
 1. на достъп до всички работни места в предприятието или поделението;
 2. да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси в областта на здравето и безопасността;
 3. да участват в разследването на трудови злополуки и при установяване на причините за професионални болести;
 4. да участват при разработването на проектите на вътрешни правилници и наредби в областта на здравословни и безопасни условия на труд, за което работодателят задължително ги поканва;
 5. да изискат от работодателя или от органа по безопасност и здраве в предприятието спиране работата на работното оборудване или да забраняват използването на опасни химични вещества и смеси.

Заместник-председателят на комитета по условия на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд са длъжни:

 1. да познават нормативните актове в областта на безопасността и здравето и да следят за спазването им;
 2. при констатиране на нарушения или неизпълнение на задължения за осигуряване на безопасност и здраве при работа да информират работодателя и да предложат съответни мерки;
 3. да информират работниците и служителите за резултатите от изпълнението на вменените им допълнителни задължения;
 4. да не разгласяват и да не използват за своя сметка или за сметка на трети лица информацията, станала им известна при или по повод осъществяване на дейността им, която представлява производствена или търговска тайна, както и личните данни на работещите, освен ако те не са дали своето изрично съгласие за разгласяването им;
 5. за задълженията по т. 4 да подписват декларация за неразгласяване на информацията и личните данни, която остава в сила и след прекратяване на техните правомощия.

Представителите в КУТ и ГУТ се обучават задължително по програми, ред и изисквания, определени със специална наредба (Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията на МТСП и МЗ).

Обучението на представителите, съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 1998 г., е първоначално и ежегодно.

Това обучение се провежда в рамките на работното време, без да се отразява на трудовото възнаграждение на представителите. На завършилите обучението се издава удостоверение, което се съхранява от работодателя до края на мандата на представителите.

Първоначалното обучение се провежда в едномесечен срок от избирането им.

Ежегодното обучение на представителите е за опресняване на познанията им. Запознаване с промени в нормативните актове и за усъвършенстване на работата им. Ежегодното обучение на представителите се оформя с протокол.

Защита на представителите на работещите по безопасност и здраве при работа в КУТ и ГУТ

Представителите на работещите по безопасност и здраве при работа в комитетите и групите по условия на труд не могат да бъдат поставяни в неблагоприятно положение за действията им за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай. „Работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа от общото събрание или от събранието на пълномощниците по реда на чл. 6, за времето, докато има такова качество“ (обн., ДВ, бр. 27 от 25.03.2014г.).

Ако се нарушат правата им следва да се сезира съответната дирекция „Инспекция по труда“, която може да санкционира работодателят.

Работодател, който не изпълнява задълженията си по отношение осигуряване на необходимите условия и средства за изпълнение на правата и функциите на представителите на работещите по безопасност и здраве при работа в КУТ и ГУТ се наказва по чл. 413, ал. 2 от КТ. „Работодател, който не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв.

При повторно нарушение размерът на имуществената санкция или глобата е  от 20 000 до 30 000 лв., съответно глоба от 5000 до 20 000 лв.

Основание за провеждане – чл. 27 – 32 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията, обн. ДВ. бр. 14 от 12.02.2008 год.

Свържете се с нас за обучение по пожарна безопасност.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=

Други обучения

Запазете час за консултация