Lot Consult
Търсене
Close this search box.
орган за контрол от вида С

Орган за контрол от вида „С“

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА „С” при ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД

ЗА КОНТРОЛ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА И ЕЛ. УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V

На вниманието на нашите клиенти, ОКС при „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД предлага:

 • Контролни дейности в работна среда:
 1. ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ
  • Микроклимат
  • Шум
  • Изкуствено осветление
  • Вентилационни инсталации
  • Относителна влажност
 2. ХИМИЧНИ ФАКТОРИ
  • Химични агенти
  • Прах – инхалабилна фракция, респирабилна фракция
 3. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО И НАД 1000 V
  • Импеданс на контура „фаза-защитен проводник”
  • Съпротивление на изолация
  • Съпротивление на защитни заземителни уреди
  • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
  • Защитни прекъсвачи
 4. ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА
  • Плътност на мощност µW/cm²
  • Интензитет на електричното поле, V/m ( глава, гърди, пол. органи)
  • Магнитна индукция, Т Честотен обхват От 10 Hz до 400KHz ( глава, гърди, пол. органи)
  • Интензитет на магнитното поле, А/m (глава, гърди, пол. органи)
 5. ФИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ
  • Сърдечна честота
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ, Контролни дейности в работна среда

Качеството на услугите се гарантира с изградена Система за управление на качеството чрез:

 • Нормативна база – орган за контрол от вида „С“
 1. Основни нормативни документи с външен произход
 • БДС EN ISO/IEC 17020:2005
 • Наредби на МЗ и МТСП, в съответните области на контрол
 • Български Държавни Стандарти
 • Европейски стандарти, адаптирани към българското законодателство

2. Нормативни документи с вътрешен произход

 • Наръчник по качеството
 • Основни процедури
 • Работни процедури
 • Работни инструкции
 • Образци и формуляри
 • Оценяване на съответствието след проведения контрол
 1. За целта се ползват високо квалифицирани специалисти с подходящо образование, умения и опит, и с определена отговорност в Органа за контрол.
 2. Контролът се извършва с осигурени технически средства, чиито технически и метрологични характеристики се поддържат чрез проверка и калибриране от сертифицирани лаборатории.
 3. Резултатите от контрола и оценяването на съответствието се отразяват в работни тетрадки, протоколи и сертификати.
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ,изградена Система за управление на качеството

Създадената СУК се поддържа чрез планирани мониторинги, одити, прегледи на ръководството.

Коректното обслужване на клиентите се гарантира с:

Декларация за независимост, безпристрастност и неподкупност; Декларация за опазване на професионална и търговска тайна от всеки член на персонала на ОК.

Декларация Политика на Органа за Контрол

Декларация Безпристрастност и независимост

ПУ 09: Управление на възражения и жалби

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=
https://www.lot-consult.com/общи-условия/

Други услуги

Запазете час за консултация