Lot Consult

Какво предлагаме

Услуги

Орган за контрол от вида „С“

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА „С” при ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД

ЗА КОНТРОЛ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА И ЕЛ. УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V

На вниманието на нашите клиенти, ОКС при „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД предлага:

 • Контролни дейности в работна среда:
 1. ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ
  • Микроклимат
  • Шум
  • Изкуствено осветление
  • Вентилационни инсталации
  • Относителна влажност
 2. ХИМИЧНИ ФАКТОРИ
  • Химични агенти
  • Прах – инхалабилна фракция, респирабилна фракция
 3. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО И НАД 1000 V
  • Импеданс на контура „фаза-защитен проводник”
  • Съпротивление на изолация
  • Съпротивление на защитни заземителни уреди
  • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
  • Защитни прекъсвачи
 4. ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА
  • Плътност на мощност µW/cm²
  • Интензитет на електричното поле, V/m ( глава, гърди, пол. органи)
  • Магнитна индукция, Т Честотен обхват От 10 Hz до 400KHz ( глава, гърди, пол. органи)
  • Интензитет на магнитното поле, А/m (глава, гърди, пол. органи)
 5. ФИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ
  • Сърдечна честота
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ, Контролни дейности в работна среда

Качеството на услугите се гарантира с изградена Система за управление на качеството чрез:

 • Нормативна база – орган за контрол от вида „С“
 1. Основни нормативни документи с външен произход
 • БДС EN ISO/IEC 17020:2005
 • Наредби на МЗ и МТСП, в съответните области на контрол
 • Български Държавни Стандарти
 • Европейски стандарти, адаптирани към българското законодателство

2. Нормативни документи с вътрешен произход

 • Наръчник по качеството
 • Основни процедури
 • Работни процедури
 • Работни инструкции
 • Образци и формуляри
 • Оценяване на съответствието след проведения контрол
 1. За целта се ползват високо квалифицирани специалисти с подходящо образование, умения и опит, и с определена отговорност в Органа за контрол.
 2. Контролът се извършва с осигурени технически средства, чиито технически и метрологични характеристики се поддържат чрез проверка и калибриране от сертифицирани лаборатории.
 3. Резултатите от контрола и оценяването на съответствието се отразяват в работни тетрадки, протоколи и сертификати.
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ,изградена Система за управление на качеството

Създадената СУК се поддържа чрез планирани мониторинги, одити, прегледи на ръководството.

Коректното обслужване на клиентите се гарантира с:

Декларация за независимост, безпристрастност и неподкупност; Декларация за опазване на професионална и търговска тайна от всеки член на персонала на ОК.

Декларация Политика на Органа за Контрол

Декларация Безпристрастност и независимост

ПУ 09: Управление на възражения и жалби

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

Уважаеми клиенти,

когато подадете запитване чрез формата за контакт в нашата уебстраница, ние Ви молим за въвеждане на Вашето име и електронна поща за контакт с Вас. Ние използваме тази информация, за да отговорим на Вашата заявка, включително да Ви предоставим всяка заявена информация за нашите услуги. Може също така да Ви изпратим имейл след направеното запитване, за да се уверим, че сме отговорили удовлетворително на Вашето запитване. Ние ще направим това въз основа на нашия законен интерес за предоставяне на точна и изчерпателна информация за предоставяните от нас услуги.

Вашето запитване се съхранява и обработва съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО за защита на данните („Общ регламент относно защита на данните“).

Ние не използваме информацията, която предоставяте на трети страни и я използваме само с цел отговаряне на Вашето запитване.

Ние поддържаме база данни с попълнените форми за контакт за три години, след което те са надеждно архивирани и съхранявани в продължение на седем години, след който период ние ги изтриваме и унищожаваме. Записите на CRM се пазят три години след последния контакт с вас.

При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат изтрити и забравени.

Абонирайте се

Бюлетин