Lot Consult
Търсене
Close this search box.
системи за управление

Системи за управление

Екипът на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД притежава дългогодишен опит в изграждане, обучения, успешно внедряване и поддържане на Системи за управление в над 250 различни по големина и отрасъл организации на територията на цялата страна. Фокусът на компанията ни е предоставяне на консултантски услуги при разработване и внедряване на системи за управление, покриващи изискванията на международните стандарти по качеството, околната среда, безопасни условия на труд, сигурност на информацията, добри производствени практики на базата на международните стандарти от серията ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001, SA 8000, HACCP и други.

Нашите ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

 • Тясно сътрудничество с възложителя, пълна координация на дейностите и съгласуване в процеса на работа
 • Съвместно изпълнение с възложителя на задачите по реализация на проекта чрез изграждане на съвместен екип, съвместно обсъждане и приемане на всички задачи
 • Обучение в процеса на работа, пряко свързано с изпълнението на конкретните задачи
 • Максимално използване и вграждане в системата за управление на положителния опит и практика на Възложителя
 • Изграждане на практически приложими и ефективно действащи системи за управление, съответстващи на стратегията и на специфичните особености на конкретните предприятия
 • Проявяване на акуратност, доверие и уважение към клиентите, защитаване на техните интереси и гарантиране пълното запазване на търговската и производствена тайна на Възложителя
 • Създаване на организация, осигуряваща срочното и качествено изпълнение на проекта
 • Установяване на взаимно партньорство и сътрудничество с клиента при поддържането и развитието на сертифицираната система за управление

Компетентните ни експерти могат да ви консултират при поддържане и подобряване на внедрените системи за управление с:

 • Провеждане на вътрешни одити от първа и втора страна за нуждите на организацията
 • Консултантска помощ при подготовка за провеждане на контролни и ресертификационни одити
 • Провеждане на обучение:
 • на ръководители и специалисти по управление на качеството, околната среда, здравe и безопасност при работа, безопасност на хранителните продукти, информационна сигурност, съгласно изискванията на съответните стандарти
 • за практически подходи при разработването и внедряването на системите за управление
 • на вътрешни одитори и представители на ръководството за съответните системи за управление

Организациите със сертификат за управление:

 • печелят потенциални клиенти, които имат изисквания към техните доставчици за наличие на определен сертификат по международен стандарт
 • получават право да участват в различни търгове за поръчки, в които има задължително изискване за определен международен сертификат
 • печелят проекти и възможности да работят с клиенти и партньори в Европа и целия свят

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД има внедрена и сертифицирана Интегрирана Система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и сигурността на информацията, съгласно ΙSO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO/IEC 27001:2017, което гарантира високо качество на предоставяните от компанията консултантски услуги, както и  отговорност за сигурността на информацията, с която разполагаме.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=
https://www.lot-consult.com/общи-условия/

Други услуги

Запазете час за консултация