Lot Consult

Какво предлагаме

Услуги

Системи за управление

Екипът на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД притежава дългогодишен опит в изграждане, обучения, успешно внедряване и поддържане на Системи за управление в над 250 различни по големина и отрасъл организации на територията на цялата страна. Фокусът на компанията ни е предоставяне на консултантски услуги при разработване и внедряване на системи за управление, покриващи изискванията на международните стандарти по качеството, околната среда, безопасни условия на труд, сигурност на информацията, добри производствени практики на базата на международните стандарти от серията ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001, SA 8000, HACCP и други.

Нашите ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

 • Тясно сътрудничество с възложителя, пълна координация на дейностите и съгласуване в процеса на работа
 • Съвместно изпълнение с възложителя на задачите по реализация на проекта чрез изграждане на съвместен екип, съвместно обсъждане и приемане на всички задачи
 • Обучение в процеса на работа, пряко свързано с изпълнението на конкретните задачи
 • Максимално използване и вграждане в системата за управление на положителния опит и практика на Възложителя
 • Изграждане на практически приложими и ефективно действащи системи за управление, съответстващи на стратегията и на специфичните особености на конкретните предприятия
 • Проявяване на акуратност, доверие и уважение към клиентите, защитаване на техните интереси и гарантиране пълното запазване на търговската и производствена тайна на Възложителя
 • Създаване на организация, осигуряваща срочното и качествено изпълнение на проекта
 • Установяване на взаимно партньорство и сътрудничество с клиента при поддържането и развитието на сертифицираната система за управление

Компетентните ни експерти могат да ви консултират при поддържане и подобряване на внедрените системи за управление с:

 • Провеждане на вътрешни одити от първа и втора страна за нуждите на организацията
 • Консултантска помощ при подготовка за провеждане на контролни и ресертификационни одити
 • Провеждане на обучение:
 • на ръководители и специалисти по управление на качеството, околната среда, здравe и безопасност при работа, безопасност на хранителните продукти, информационна сигурност, съгласно изискванията на съответните стандарти
 • за практически подходи при разработването и внедряването на системите за управление
 • на вътрешни одитори и представители на ръководството за съответните системи за управление

Организациите със сертификат за управление:

 • печелят потенциални клиенти, които имат изисквания към техните доставчици за наличие на определен сертификат по международен стандарт
 • получават право да участват в различни търгове за поръчки, в които има задължително изискване за определен международен сертификат
 • печелят проекти и възможности да работят с клиенти и партньори в Европа и целия свят

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД има внедрена и сертифицирана Интегрирана Система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и сигурността на информацията, съгласно ΙSO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO/IEC 27001:2017, което гарантира високо качество на предоставяните от компанията консултантски услуги, както и  отговорност за сигурността на информацията, с която разполагаме.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

Уважаеми клиенти,

когато подадете запитване чрез формата за контакт в нашата уебстраница, ние Ви молим за въвеждане на Вашето име и електронна поща за контакт с Вас. Ние използваме тази информация, за да отговорим на Вашата заявка, включително да Ви предоставим всяка заявена информация за нашите услуги. Може също така да Ви изпратим имейл след направеното запитване, за да се уверим, че сме отговорили удовлетворително на Вашето запитване. Ние ще направим това въз основа на нашия законен интерес за предоставяне на точна и изчерпателна информация за предоставяните от нас услуги.

Вашето запитване се съхранява и обработва съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО за защита на данните („Общ регламент относно защита на данните“).

Ние не използваме информацията, която предоставяте на трети страни и я използваме само с цел отговаряне на Вашето запитване.

Ние поддържаме база данни с попълнените форми за контакт за три години, след което те са надеждно архивирани и съхранявани в продължение на седем години, след който период ние ги изтриваме и унищожаваме. Записите на CRM се пазят три години след последния контакт с вас.

При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат изтрити и забравени.

Абонирайте се

Бюлетин