Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Пълна информация за изготвяне на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

LOT-CONSULT

Сподели публикацията

До края на месец април трябва да бъдат подадени декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2021 г.
От 2018 г. отпадна необходимостта да се подава уведомление при липса на промени.

Декларации подават

  • всички юридически и физически лица, които самостоятелно наемат работещи;
  • юридически и физически лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа,
  • лицата, които за своя сметка работят в съдружие с други и имат промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране (съгласно §1 от допълнителните разпоредби на Наредба №3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд).

Екипът на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД е на Ваше разположение за повече информация и съдействие. Службата по трудова медицина може да съдейства в изготвянето на декларация по чл. 15, но не може да подаде декларацията от Ваше име, тъй като тя трябва да бъде подписана от управителя.

ИЗТЕГЛЕТЕТехническа помощ за създаване и подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ

Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ

Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост. От задължението за подаване на декларация са освободени само лицата, които за своя сметка работят сами. Декларацията е годишна и се подава от 01.01 до 30.04 на годината следваща годината на отчитане.


Реда и начина на подаване на декларацията са уредени в Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.


ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ СЪЗДАВА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ФОРМА В Е-ПОРТАЛА на ИА ГИТ, Секция “Създаване и подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ” НА АДРЕС: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/

Внимание!!!


• Ако при влизане порталът изиска да изберете сертификата на електронния Ви подпис и пин код, изберете ‘cancel’.
• Необходимо е добавяне на адрес https://public.gli.government.bg в доверени сайтове в контролния панел на Java. За да проверите дали вашата Java е включена коректно, моля да посетите интернет страница https://www.java.com/verify/. ВИДЕО за конфигуриране на Java за работа в Е-ПОРТАЛА може да намерите на адрес https://youtu.be/mMh_gbV9kPM


ИА „Главна инспекция по труда“ информира работодателите, че преразглеждането на оценката на риска във връзка с извънредната епидемичната обстановка само по себе си не ги задължава да подават декларация по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасните условия.

СЪГЛАСНО ПРЕДОСТАВЕНО НА ИА ГИТ СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА „ЗА ПОВЕЧЕТО РАБОТНИ МЕСТА РИСКЪТ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ СЪС SARS-COV-2 НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИСК, ДОКОЛКОТО ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ Е В РЕЗУЛТАТ ОТ ОБЩАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, А НЕ ОТ ИЗТОЧНИЦИ НА РАБОТНАТА СРЕДА И Е СЪИЗМЕРИМА С ТАЗИ НА ОБЩОТО НАСЕЛЕНИЕ“. В СТАНОВИЩЕТО Е ОТБЕЛЯЗАНО ОЩЕ, ЧЕ ВЪПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛЯ ДА ПРЕРАЗГЛЕДА ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПРИ ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, „ЗА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА НОВАТА ОЦЕНКА НЯМА ДА ИДЕНТИФИЦИРА НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН РИСК, А ЩЕ ОСИГУРИ СПАЗВАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗА СТРАНАТА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ“. ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА „ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА САМО ПО СЕБЕ СИ НЕ Е ОСНОВАНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА НОВА ДЕКЛАРАЦИЯ, ТЪЙ КАТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ КАТО ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДЕКЛАРИРАНЕ“. НОВА ДЕКЛАРАЦИЯ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПОДАДЕНА, АКО РИСКЪТ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ СЪС SARS-COV-2 Е ИДЕНТИФИЦИРАН КАТО ПРОФЕСИОНАЛЕН ЗА СЪОТВЕТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ИЛИ ИМА ПРОМЯНА В ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ДЕКЛАРИРАНЕ.


От 2018 година ОТПАДНА

ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ.Остава задължението да подават декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ:

1. Нови предприятия, стартирали дейност през отчетната година и попадат сред задължените лица, а именно:

• Физически u юридически лица, които:

• имат наети лица по трудово или служебно правоотношение;

• имат сключени договори за управление и контрол или за прокура;

• имат приети лица за провеждане на обучение или практика;

• в предприятието им се извършва дейност по изпълнение на договори за изработка или услуга, сключени с физическо лице – изпълнител, и тези дейности не са еднократни и краткотрайни по своята същност;

• Юридически или физически лица, които нямат наети свои работещи, но ползват работещи, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост;

• Лица, които работят за своя сметка в съдружие с други.

2. Както и от предприятия, при които към 31 декември има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране спрямо последно подадената декларация.

Съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. „промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране’ е промяна в декларираните обстоятелства по Раздел I, т. 1 и 2; Раздел II, т. 7,8 и 9; Раздел IV, Част І, т. 22, 24 , Част II, т. 25, Част IV, т. 33 от декларацията. Нова декларация може да бъде подадена и при промяна на кое да е друго от декларираните обстоятелства, свързана с подобряване или изменение на условията на труд в предприятието.

Системата позволява:

– Електронно (директно) подаване – електронният формуляр се подписва с квалифициран електронен подпис и се изпраща, след което системата връща входящ номер и код за достъп на посочения от Вас електронен адрес. Входящият номер и кодът за достъп до преписката се изписват и на страницата пред Вас;;

– Разпечатване на попълнената декларация и създаване на „xml“ файл необходими при подаване на декларацията на място в дирекциите „Инспекция по труда“ или чрез използване на услугите на пощите и на лицензирани пощенски оператори. С бутон „Печат“ се принтира създадената декларация за подписване с автентичен мастилен подпис на управителя, а с бутон „Изтегли“ се създава и записва „xml“ файл.


За повече информация и съдействие екипът на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД е на Ваше разположение!


Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

седмица на здравето нбу
Новини

ЛОТ-КОНСУЛТ подкрепя “Седмица на здравето” в НБУ

В днешно време, когато здравето и благосъстоянието се превръщат във все по-ценна валута на нашия живот, инициативите, насочени към повишаване на здравната осведоменост, придобиват все
Новини

Законодателни изисквания и практически съвети за здравословни и безопасни условия на труд

В сферата на здравето и безопасността на работното място, инвестирането в предпазни мерки е от съществено значение за всеки бизнес. Като експерти в областта на