Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Кой може да въведе дистанционна работа или гъвкаво работно време?

дистанционна работа

Сподели публикацията

Открий най-оптималното решение за твоя бизнес, за да запазиш, както здравето на служителите си, така и ефективността на работния процес.

Секторите, в които работата от разстояние е най-разпространена, са информационните и комуникационните технологии. Други дейности с въведена дистанционна работа са консултантските услуги, електронната търговия, застрахователната индустрия, рекламата, пазарните проучвания и т.н. Но какво е най-доброто решение конкретно за твоя бизнес и как да се погрижиш за здравето на своите служители? Вижте какво съвеътват от екипът на Служба по трудова медицина от ЛОТ КОНСУЛТ.

Работата от разстояние не може да се прилага навсякъде, но е подходяща за широк кръг дейности в счетоводството, научното обслужване, разработката на софтуер и други. Професии, които са подходящи за въвеждане на гъвкава работа, са: архитекти, преводачи, коректори, одитори, журналисти, програмисти, персонал за справки в указатели и други.

Овладяването на разпространението на COVID-19

Въпреки че не всички икономически сектори имат тази възможност, много компании избират да работят от дома, за да спомогнат за овладяването на разпространението на COVID-19. Сегашната кризисна ситуация може да има ефект на осъзнаване сред повече фирми, че дистанционната работа не само е възможна, но и може да бъде достатъчно ефективна.

Дистанционната работа през платформа е възможна за почти всички компании, чиято дейност не се извършва навън или не изисква ръчен труд.

Въпреки това не всички категории професии могат да използват тази възможност. В момента несъмнено най-уязвимата група са лекарите, медицинските сестри и останалите здравни работници. Освен в здравния сектор, работа от разстояние е трудно и почти невъзможно да се въведе и в други сектори на икономиката, като търговия, транспорт и селско стопанство. Помощният персонал, квалифицираните работници и служителите в сферата на услугите имат много ограничени възможности за работа от вкъщи, тъй като работата им зависи от физическото им присъствие на работното място.

Значителен брой служители в държавната, публичната и местната администрация в други държави работят от дома благодарение на електронизацията на услугите. В нашата страна тази мярка все още не може да бъде приложена.

В част от промишлените предприятия мерките, които се предприемат за защита на работещите, включват: поставяне на вътрешни прегради в работните помещения, предоставяне на лични предпазни средства, строг контрол за поддържане на високо ниво на лична хигиена по време на работа, почистване и дезинфекциране на работните места, недопускане на служители и външни лица с проява на остри респираторни проблеми и заразни заболявания.

Защита на хората от уязвими групи

Ефективната подкрепа за уязвимите групи представлява съвкупност от адекватни мерки, прилагани и предоставяни по начин, съобразен с конкретните и индивидуални потребности и особености. Това означава осигуряването не само на материална помощ под формата на социални помощи, но и на услуги, както и адаптиране на средата (включително осигуряването на технически средства, целящи преодоляване на бариерите за комуникация и мобилност).

Правата на хората, принадлежащи към уязвими групи, са поставени на изпитание във влошаващата се социално-икономическа обстановка в България, свързана с разпространението на COVID-19.

В такава ситуация е необходимо да се актуализират политиките за хората с увреждания. Правозащитните организации трябва да спечелят общественото мнение на своя страна, което да е готово да изрази подкрепа за нови механизми за включване на хората с увреждания.

Новите политики следва да са насочени към насърчаване здравето и превенцията на болестите, чрез гарантиране на безплатни, универсални и качествени здравни грижи за групите в неравностойно положение.

Да се подобрят качествено и повишат здравните услуги по отношение на подобряването на здравето на жените и достъпа им до здравни грижи, по-специално за жените, живеещи в отдалечени от градските центрове райони, както и върху вземането на мерки за групите, намиращи се в най-неблагоприятно положение – децата и младежите, хората в напреднала възраст, хората с увреждания, безработните и бездомните – които да гарантират правото на редовно медицинско наблюдение за всички. Да се осигурят здравни грижи за жените жертви на насилие и на здравни грижи за малките деца.

Особено внимание да се обърне на осигуряването на достъп до диагностика, лечение и рехабилитация.

  • Да се изработят качествено нови модели на предоставяне на асистентска услуга за хората с увреждания на национално ниво.
  • Да се решат проблемите на хората с увреждания относно достъпната среда и осигуряването на качествени технически помощни средства.
  • Да се вземат адекватни мерки, прилагани и предоставяни по начин, съобразен с конкретните и индивидуални нужди за уязвимите групи с цел да им създаде възможности за водене на самостоятелен и независим живот.

Реализирането на успешна политика на подкрепа за уязвимите групи изисква координация в действията на институциите на различни нива.

Как работодателите могат да осигурят противоепидемична защита на своите служители?

Още статии

Новини

ОБУЧИТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ПО ПРОЕКТ THE BIGGER PICTURE TOOLS

Вторият продукт, обучителен инструментариум, по проект „The Bigger Picture Tools“ е готов. Партньорите по проекта – Българо-Турска търговско-индустриална камара (България), Prometeo (Италия), LOT CONSULT (България) и
Работник в на строеж в горещо време
Новини

Подготвени ли сме за жегата: как да се предпазим от опасността на горещите вълни?

Експерти по безопасни условия на труд алармират за значението от предприемането на мерки срещу топлинен стрес. Светът е изправен пред все по-интензивно горещо време, което