Lot Consult
Търсене
Close this search box.
оценка на риска

Оценка на риска

Оценка на риска: оценката на професионалните рискове е основата за осъществяване на плановата работа в областта на ЗБУТ и е от съществено значение за създаването на здравословни работни места. Задължение на работодателя е да осигурява основните принципи на превенция, в това число всички необходими ресурси за осигуряване на безопасни условия на труд. Ролята ни като консултант е съвместно с Работодателя да открием какво в работата може да причини вреда на работещите и да решим дали е направено достатъчно, или е необходимо да се предприемат още действия, за да се избегнат евентуални вреди.

Оценката е процес на анализ и вземане на решения, свързани с наличието на конкретни опасности. Оценката на риска е важна първа стъпка за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните заболявания.

Резултатите от оценката на риска са изходна база за планиране на бъдещата работа и осигуряване на всички необходими ресурси за нейното реализиране – финансови, човешки, времеви и други.

Ако оценката на риска се извършва правилно, тя може да подобри безопасността и здравето на работното място, а оттам и цялостната производителност на предприятието.

Периодично е необходимо да се извършват анализи на оценката на риска, за да се гарантира нейната актуалност. Анализите са задължителни, когато се извършват значителни промени в организацията, или са резултат от изводите, направени при разследване на определена злополука или „потенциално опасна ситуация“.

За да се насочи вниманието върху рисковите фактори и въобще към безопасността, е необходимо обучение.

Информираността по отношение на безопасност и здраве при работа спомага за:

 • информираността и убедеността на мениджърите и на работещите от изграждането на по-продуктивни, по- безопасни и здравословни работни места;
 • осъзнаване, че добрата безопасност и здраве при работа означават добър бизнес;
 • намаляване на рисковете при работа, защитавайки здравето и пестейки време и пари;
 • намаляване на човешката и на икономическата цена, заплащана поради неспазване изискванията за безопасна работа.

Законът за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 5 от 11.05.1999 г. на МТСП и МЗ за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска са основните нормативни документи, съгласно които се извършва оценката за здравето и безопасността на работниците и служителите.

Какво представлява оценката на риска?

Оценката на риска е процесът на оценяване на произтичащите от работната среда рискове за безопасността и здравето на работещите. Тя представлява систематично изследване на всички аспекти на работата, включващо:

■ какво би могло да причини нараняване или увреждане

■ възможности за премахване на опасностите

■ какви превантивни или предпазни мерки са приложени (или трябва да се приложат) с цел контрол на риска

          Оценката на риска включва:
 • Оценка на работни процеси, работно оборудване, работни помещения, организация на труда, използвани суровини и материали.
 • Изготвяне на карти, съдържащи класификация на дейностите, идентифициране на опасностите и възможната вреда, количествено изражение на риска и препоръки за ликвидация или  намаляване на риска.
 • Разработване на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на риска.
 • Изготвяне на проект на приоритетна програма за контрол върху риска с препоръчителни мерки, срокове за изпълнение и отговорници.

Цялата документация се оформя в Доклад с резултатите от оценката, съдържащ карти за оценка на риска на работните места и конкретни предложения за ограничаване проявлението на риска.

Оценката на риска се преразглежда, когато:
 1. Настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска – въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.
 2.  След настъпили промени в нормативната уредба
 3. Оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи
 4. Има условия оценката да бъде подобрена
 5. Прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни
 6. Резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане
Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск и в съответствие с изискванията на нормативните актове.

Медико-инженерен екип на ЛОТ-КОНСУЛТ има опит при извършване на оценка на риска в предприятия от всички отрасли. В т.ч. промишленост, строителство, както и във всички сфери на търговията и услугите, в т.ч. административни услуги.

Нашите компетентни специалисти ще оценят риска за конкретното работно място, в зависимост от разположение, използвано работно оборудване, суровини и материали, работно помещение. Оценката на риска не е еднократен процес. Важно за Работодателя е своевременно да се отразяват всички настъпили промени в едно предприятие. Напр. въвеждане на нови работни процеси, нови работни практики, извършени ремонти и реконструкции и др.

Оценка на риска от ЛОТ-КОНСУЛТ

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работещите. Същността на оценката на риска е да се идентифицират опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда с последващо вземане на решение за ограничаване или премахване на този риск. С това се цели намаляване на трудовия травматизъм и професионалните заболявания в предприятието. Нашата задача е заедно да открием какво в работата може да причини вреда на хората. И да решим дали сте направили достатъчно, или е необходимо да се извърши още нещо, за да се избегне тази вреда.

Често задавани въпроси:

Длъжен ли е работодателят да оцени рисковете за своите работници?

Работодателят е длъжен да оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите, като обхване избора на работно оборудване, организацията на работни места, използваните суровини и материали, използването на химични вещества и др. в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.16 (1) и Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността за извършване на оценка на риска.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=
https://www.lot-consult.com/общи-условия/

Други услуги

Запазете час за консултация