Lot Consult

Какво предлагаме

Услуги

Оценка на риска

Оценка на риска: оценката на професионалните рискове е основата за осъществяване на плановата работа в областта на ЗБУТ и е от съществено значение за създаването на здравословни работни места. Задължение на работодателя е да осигурява основните принципи на превенция, в това число всички необходими ресурси за осигуряване на безопасни условия на труд. Ролята ни като консултант е съвместно с Работодателя да открием какво в работата може да причини вреда на работещите и да решим дали е направено достатъчно, или е необходимо да се предприемат още действия, за да се избегнат евентуални вреди.

Оценката е процес на анализ и вземане на решения, свързани с наличието на конкретни опасности. Оценката на риска е важна първа стъпка за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните заболявания.

Резултатите от оценката на риска са изходна база за планиране на бъдещата работа и осигуряване на всички необходими ресурси за нейното реализиране – финансови, човешки, времеви и други.

Ако оценката на риска се извършва правилно, тя може да подобри безопасността и здравето на работното място, а оттам и цялостната производителност на предприятието.

Периодично е необходимо да се извършват анализи на оценката на риска, за да се гарантира нейната актуалност. Анализите са задължителни, когато се извършват значителни промени в организацията, или са резултат от изводите, направени при разследване на определена злополука или „потенциално опасна ситуация“.

За да се насочи вниманието върху рисковите фактори и въобще към безопасността, е необходимо обучение.

Информираността по отношение на безопасност и здраве при работа спомага за:

 • информираността и убедеността на мениджърите и на работещите от изграждането на по-продуктивни, по- безопасни и здравословни работни места;
 • осъзнаване, че добрата безопасност и здраве при работа означават добър бизнес;
 • намаляване на рисковете при работа, защитавайки здравето и пестейки време и пари;
 • намаляване на човешката и на икономическата цена, заплащана поради неспазване изискванията за безопасна работа.

Законът за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 5 от 11.05.1999 г. на МТСП и МЗ за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска са основните нормативни документи, съгласно които се извършва оценката за здравето и безопасността на работниците и служителите.

Какво представлява оценката на риска?

Оценката на риска е процесът на оценяване на произтичащите от работната среда рискове за безопасността и здравето на работещите. Тя представлява систематично изследване на всички аспекти на работата, включващо:

■ какво би могло да причини нараняване или увреждане

■ възможности за премахване на опасностите

■ какви превантивни или предпазни мерки са приложени (или трябва да се приложат) с цел контрол на риска

          Оценката на риска включва:
 • Оценка на работни процеси, работно оборудване, работни помещения, организация на труда, използвани суровини и материали.
 • Изготвяне на карти, съдържащи класификация на дейностите, идентифициране на опасностите и възможната вреда, количествено изражение на риска и препоръки за ликвидация или  намаляване на риска.
 • Разработване на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на риска.
 • Изготвяне на проект на приоритетна програма за контрол върху риска с препоръчителни мерки, срокове за изпълнение и отговорници.

Цялата документация се оформя в Доклад с резултатите от оценката, съдържащ карти за оценка на риска на работните места и конкретни предложения за ограничаване проявлението на риска.

Оценката на риска се преразглежда, когато:
 1. Настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска – въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.
 2.  След настъпили промени в нормативната уредба
 3. Оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи
 4. Има условия оценката да бъде подобрена
 5. Прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни
 6. Резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане
Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск и в съответствие с изискванията на нормативните актове.

Медико-инженерен екип на ЛОТ-КОНСУЛТ има опит при извършване на оценка на риска в предприятия от всички отрасли. В т.ч. промишленост, строителство, както и във всички сфери на търговията и услугите, в т.ч. административни услуги.

Нашите компетентни специалисти ще оценят риска за конкретното работно място, в зависимост от разположение, използвано работно оборудване, суровини и материали, работно помещение. Оценката на риска не е еднократен процес. Важно за Работодателя е своевременно да се отразяват всички настъпили промени в едно предприятие. Напр. въвеждане на нови работни процеси, нови работни практики, извършени ремонти и реконструкции и др.

Оценка на риска от ЛОТ-КОНСУЛТ

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работещите. Същността на оценката на риска е да се идентифицират опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда с последващо вземане на решение за ограничаване или премахване на този риск. С това се цели намаляване на трудовия травматизъм и професионалните заболявания в предприятието. Нашата задача е заедно да открием какво в работата може да причини вреда на хората. И да решим дали сте направили достатъчно, или е необходимо да се извърши още нещо, за да се избегне тази вреда.

Често задавани въпроси:

Длъжен ли е работодателят да оцени рисковете за своите работници?

Работодателят е длъжен да оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите, като обхване избора на работно оборудване, организацията на работни места, използваните суровини и материали, използването на химични вещества и др. в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.16 (1) и Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността за извършване на оценка на риска.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

Уважаеми клиенти,

когато подадете запитване чрез формата за контакт в нашата уебстраница, ние Ви молим за въвеждане на Вашето име и електронна поща за контакт с Вас. Ние използваме тази информация, за да отговорим на Вашата заявка, включително да Ви предоставим всяка заявена информация за нашите услуги. Може също така да Ви изпратим имейл след направеното запитване, за да се уверим, че сме отговорили удовлетворително на Вашето запитване. Ние ще направим това въз основа на нашия законен интерес за предоставяне на точна и изчерпателна информация за предоставяните от нас услуги.

Вашето запитване се съхранява и обработва съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО за защита на данните („Общ регламент относно защита на данните“).

Ние не използваме информацията, която предоставяте на трети страни и я използваме само с цел отговаряне на Вашето запитване.

Ние поддържаме база данни с попълнените форми за контакт за три години, след което те са надеждно архивирани и съхранявани в продължение на седем години, след който период ние ги изтриваме и унищожаваме. Записите на CRM се пазят три години след последния контакт с вас.

При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат изтрити и забравени.

Абонирайте се

Бюлетин