Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Служба по трудова медицина

Трудова  медицина е дейност от обсега на различни специалности, имаща за цел:

 • опазване и укрепване здравето на работещите лица чрез предотвратяване и ранно откриване на професионалните увреждания на здравето и чрез ограничаване и отстраняване на вреднодействащи фактори и условия при работа
 • развитие и стимулиране на здравословен и безопасен труд, работна среда и организация на труда
 • повишаване на физическото, психичното и социалното благосъстояние на работещите лица и опазване на тяхната работоспособност за подпомагане на професионалното и социалното им развитие при работа.
Образци на документи
Полезна информация

 

Служба по трудова медицина

Службата по трудова медицина при ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД е една от първите регистрирани от Министерство на здравеопазването с Удостоверение № 002/07.12.1998 г. и пререгистрирана с Удостоверение за промяна на регистрация № 091-1/17.04.2008 г./. Създадена е на основание чл. 25, ал. 3, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 124/1997 г.) и чл.2, ал.2, т. 2 от Наредба 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (ДВ, бр. 14/2008 г.).

Превенцията е ключова!

Функциите ни като Служба по трудова медицина са предимно превантивни, свързани консултиране и подпомагане работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планиране и организиране на дейностите по:

– осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд

– укрепване на здравето и работоспособността на работещите

– приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве.

СТМ

Служба по трудова медицина при ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД осигурява персонален консултант за Вашата организация. Той има за задача да подпомага работодателя в прилагането на превантивни подходи за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Както и въвеждане на принципа за постоянно подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност при работа.

Обхватът на услугите, извършвани от Службата по трудова медицина е съгласно нормативните изисквания и се определя от условията на конкретния договор.

В изпълнение на основните си функции, СТМ при ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД работи в следните направления:

 • Анализиране и оценяване на работната среда, трудовия процес и влиянието им върху здравето
 • Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд и мерки за укрепване и опазване на здравето им
 • Консултации за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условя на труд
Служба трудова медицина

Във всяко предприятие, което започваме  да обслужваме за Трудова медицина, се осъществява цялостна оценка (одит) на организацията на дейността по БЗР във всички направления.

На основата на направения анализ, специалистите по трудова медицина от ЛОТ-КОНСУЛТ оказват помощ на длъжностните лица от обслужваното предприятие при разработване и прилагане на вътрешните документи и създаване на организация за управление на дейността по БЗР.

Това включва:

 • Утвърждаване на политика на дружеството в областта на БЗР
 • Определяне задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите по безопасните и здравословни условия на труд в длъжностни характеристики, в правилник за вътрешния трудов ред и други
 • Определяне на органи за безопасност и здраве при работа или възлагане с договор на други физически или юридически лица извършването на тази дейност. Оказване на консултантска помощ на тези органи при изпълнение на функ­циите и задачите им
 • Организация и провеждане на инструктажа и обучението на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Обучение и проверка знанията на лицата, обслужващи съоръжения с повишена опасност, или за които в нормативни актове се изисква това
 • Създаване на досие, съдържащо одобрените проекти за строителството на обектите, документацията за приемането им, документацията на вентилационните, пречиствателните и други уредби, документацията свързана с безопасните качества на използваното оборудване и технологични процеси, както и на изискванията, свързани с безопасната им експлоатация и ремонти. Наличие на необходимите документи, свързани с електробезопасност;
Друго при Трудова медицина
 • Наличие на валидни протоколи от електролабораторни измервания по безопасността на труда, в т.ч.:
  • измерване съпротивлението на контура „фаза-защитен проводник”;
  • измерване на изолационно съпротивление;
  • измерване съпротивлението на предпазни заземители;
  • измерване импулсното съпротивление на мълниезащити;
 • Създаване на организация за осъществяване на наблюдение и контрол по изпълнение на планираните мерки за безопасни и здравословни условия на труд и по спазване изискванията за безопасност при работа;
 • Обозначаване на съществуващите опасности и източници на вредни за здравето и безопасността фактори, на пъти­щата за евакуиране, на местата за оказване на първа помощ и на противопожарното оборудване;
 • Спазване на изискванията, свързани с осигуряването на специално работно облекло и лични предпазни средства, техния вид, снабдяването, проверка за годност, ползване­то и съхранението им;
 • Въвеждане на физиологични режими на труд и почивка при наличие на работи, свързани с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност, принудителна работна поза и други;
 • Изграждане и създаване условия за работа и обучение на комитетите и групите по условия на труд;
 • Обучения и изпити за квалификационни групи по електробезопасност на ръководния и изпълнителския електротехнически персонал;
 • Обучения по здравословни и безопасни условия на труд на лицата, провеждащи инструктажите;
 • Обучения по ЗБУТ за координатори в строителството;
 • Организация и провеждане на обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности;
 • Организиране за извършване на предварителни и периодични медицински прегледи на служителите;
 • Спомагане на задължително застраховане на работещите, ако такова се изисква за съответната дейност.
Методи на работа по СТМ:

Методите и подходите, които прилагаме в дейността си са подчинени на принципа на анализа, оценката, контрола, програмата и прогнозата.

Интердисциплинарният подход е целеопределящият в превантивната ни дейност.

При осъществяване на своята дейност СТМ (трудова медицина) „ЛОТ-КОНСУЛТ“ работи с „TM SYSTEM 1.0” – висок клас уеб базирана система за управление и автоматизация на Служби по трудова медицина.

СТМ с ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД:

 • качествени услуги
 • ниска себестойност (конкурентни цени)
 • опит и професионализъм
 • здраве и безопасност за служителите
 • спазване на нормативните изисквания, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Дължим успеха си на Вас – нашите дългогодишни клиенти и партньори!  Благодарим Ви за доверието!

Очакваме и нашите нови клиенти – за нас ще е удоволствие да работим заедно, за да осигурим здравето и безопасността на работното Ви Място!

Обърнете се към нас за Обучения за квалификационни групи по електробезопасност.

Какви са задълженията и отговорностите на Службата по трудова медицина?

Службата по трудова медицина осъществява дейността си, съгласно изискванията на Наредба 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Службата по трудова медицина консултира и подпомага Работодателя при организиране на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.