Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Нови специализирани обучения по безопасна работа

Център за професионално обучение (Лицензия № 200812597) ЛОТ–КОНСУЛТ обявява две нови специализирани обучения по безопасна работа.

Сподели публикацията

Център за професионално обучение (Лицензия № 200812597) ЛОТ–КОНСУЛТ обявява две нови специализирани обучения по безопасна работа. Курсовете ще се проведат онлайн – през платформа ZOOM. Участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време да участват в обучението и да задават своите въпроси. На участниците в обучението ще бъдат издадени удостоверения. Лектор: Нели Чалъкова, експерт по ЗБУТ със стаж в системата на РЗИ.

Безопасна работа при производство, използване и съхранение на химични вещества и смеси.
Предотвратяване на аварии и злополуки с опасни вещества.

Дати на провеждане: 30.05.2022 г. от 9.30 часа. и 15.06.2022 г. от 9.30 часа.

Основание за провеждане на курсовете:

 • Постановление № 29 от 1.02.2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ. бр.10 от 2021 г.), с което се прави изменение и допълнение в Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, приета с Постановление № 152 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 43 от 2011 г.).Основание за провеждане на курсовете:
 • Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа ( ДВ. бр.8 от 2004 г., посл. изм. бр.5 от 2020 г.).
 • Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях ( ДВ. бр.5 от 2016 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23.08.2019 г.).

Курсовете са предназначени за:

 • Лица, отговарящи за безопасното съхранение на химични вещества и смеси; тези, имащи право на достъп до складовете с химични вещества и смеси, както и за работещите с химични вещества и смеси;
 • Лица по чл. 4, т. 10 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • Лица по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, във връзка с изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 5;
 • Лица по чл. 13, т. 3 от Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

Безопасна работа със съоръжения с повишена опасност (СПО) в лечебните заведения за болнична помощ,
центрове за спешна медицинска помощ,
домове за медико-санитарни грижи и др.

Дати на провеждане: 31.05.2022 г. от 9.30 часа. и 14.06.2022 г. от 9.30 часа.

Курсовете са предназначени за:

 • Лица, които обслужват или отговарят за безопасната експлоатация на съоръжения под налягане, включително съдове за съхранение на течен кислород;
 • Лица, поддържащи апарати за изкуствена вентилация на белите дробове;
 • Оператори на автоклави/стерилизатори;
 • Отговорници за безопасната работа на котли;
 • Лица, които работят с бутилки с медицински газове (кислород, райски газ и др.);
 • Медицински сестри;
 • Лица, поддържащи вентилационните и климатични инсталация, ресивери за кислород и въздух;
 • Обслужващ персонал за извършване на ежедневни проверки на инсталациите за кислород в болничните стаи;
 • Лица, провеждащи инструктажите по ЗБУТ и Пожарна безопасност и др.


Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

Новини

Национално проучване за здравословни и безопасни условия на труд в България

LOT–CONSULT, като част от изследователски екип, проучващ динамиката в здравословните и безопасни условия на труд, провеждаме Национално проучване сред работодателите в България за нуждите и нагласите