Lot Consult

Кога се провеждат задължителните медицински прегледи ?

медицински прегледи

Сподели публикацията

На задължителни периодични медицински прегледи подлежат всички работници и служители. Резултатите от тях и от проведените изследвания се нанасят в карта за задължителен периодичен медицински преглед по образец, която се предоставя на работника или служителя. Копие от картата се съхранява от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието.

Задължителните медицински прегледи гарантират постоянно наблюдение на здравното състояние на работещите с цел ранно откриване на симптоми на заболявания в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес.

Задължителните изследвания са ПКК1 , СУЕ2 , кръвна захар, ЕКГ3 и урина. Консултациите се извършват от лекар със специалност по вътрешни болести или обща медицина.

Съгласно действащата нормативна база в България работещите подлежат на:

1. Задължителен предварителен медицински прегледи, съгласно чл. 2 ал. 1 от Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците /ДВ, бр. 16 от 27.02.1987, изм. и доп., бр. 65 от 09.08.1991 г., бр. 102/13.12.1994 г., бр. 78/30.09.2005 г./ подлежат:

  • т. 1. лицата, които постъпват на работа за първи път;
  • т. 2. лицата, които преминават на друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания;
  • т. 3. лицата, прекратили трудовите си правоотношения за повече от три месеца.

2. Задължителни периодични медицински прегледи от лекар терапевт по реда на чл. 9, ал. 1 от Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците /обн. ДВ, бр. 16 от 27.02.1987, изм. и доп., бр. 65 от 09.08.1991 г., бр. 102/13.12.1994 г., бр. 78/30.09.2005 г./, а именно:

  • до 18 годишна възраст – ежегодно
  • 18-40 годишна възраст – веднъж на 5 години
  • над 40 годишна възраст – веднъж на три години

Прегледът от терапевт включва ЕКГ, измерване на артериално налягане, изследване на кръв за кръвна захар и изследване на урина с отчитане на 7 показатели.

3. Работещите на видеодисплеи подлежат на задължителни медицински прегледи от очен лекар по реда на чл. 9, ал. 1 от Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи /обн. ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г./, както следва:

  • Преди започване на работа с видеодисплей
  • До 40 годишна възраст – веднъж на три години
  • Над 40 годишна възраст – ежегодно
  • При оплакване от смущения в зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплей.

Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

Новини

Трудова медицина: Митове и реалности

Трудовата медицина е важна и неделима част от здравеопазването и грижата за безопасността на работещите. Трудовата медицина е област, която е ключова в развитието и