Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Какво е важно да знаем за трудовото правоотношение? – ВИДЕО

Трудово правоотношение

Сподели публикацията

Инструктажите по безопасна работа могат да приключат първия ден, но при дейности с висок производствен риск могат да продължат и цял месец


Във вторият епизод на проекта „Право и безопасност при работа“ д-р Мария Титопулу, зам. управител на ЛОТ-КОНСУЛТ и Светослав Герджиков, старши партньор в и юридическата консултантска къща „ВЕЛИНОВ И ПАРТНЬОРИ“ представят спецификите при възникване на трудовото правоотношение (ТПО).

Целта на видеорубриката е да информира българския работодател по достъпен начин за тънкостите в трудовото законодателство. Проектът включва серия кратки видеа, а експерти от двете компании отговарят на най-честите въпроси, които получават в своята практика.


Трудовото правоотношение между служителя и работодателя възниква с подписване на трудовия договор. Законът изисква договорът да е писмен. В Кодекса на труда е определено и минималното му изискуемо съдържание. Важно е да знаем, че договорът е задължително да се подпише между страните преди постъпване на работа. Това е свързано с редица задължения, които има работодателят в периода от сключване на договора до постъпването на работа на служителя. Необходимо е

  • в тридневен срок от подписване на договора да подаде уведомление до съответната териториална дирекция на НАП;
  • да предостави заверено от НАП копие от това уведомление на служителя преди постъпването му на работа;
  • да предостави на служителя екземпляр от подписания трудов договор;
  • да запознае служителя с трудовите му задължения като му връчи длъжностна характеристика.


Едва след извършване на тези дейности, може да се пристъпи към реално изпълнение на трудовия договор. То започва от момента на постъпване на работа.

Има разлика между начало на изпълнението на трудовия договор и възникване на трудово правоотношение.

Моментът на подписване на трудовия договор е моментът, в който възниква правоотношението между страните. Въз основа на възникналото правоотношение, работодателят е длъжен да подаде уведомлението до НАП. От своя страна, с подписване на трудовия договор служителят се задължава да постъпи на работа в уговорения срок.

С постъпването на работа на служителя започва същинското изпълнение на задълженията на страните по трудовия договор. Той започва да полага труд съгласно функциите и задължения, които са описани в предоставената му длъжностна характеристика. От своя страна работодателят осигурява всички необходими условия за работа. Важно е да се отбележи, че това не означава, че до момента на постъпване на работа не е възникнало правоотношението.

Относно срока, в който следва служителят да започне на работа – той може да се уговори в договора като конкретна дата, на която е длъжен да постъпи на работа или като период, в който да се яви. Счита се, че ако няма уговорена дата, то служителят следва да постъпи в едноседмичен срок от получаване на екземпляра от подписания трудов договор и завереното уведомление до НАП.

Какви са задълженията по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и в какви срокове следва да се изпълнят те от страна на работодателя?

Работодателят изисква от обслужващата го Служба по трудова медицина изготвяне на Заключение за пригодност работникът/служителят да изпълнява съответната длъжност. То се издава въз основа на картата за предварителен медицински преглед.

В деня на постъпването на работа, още в началото на първия работен ден на работника, трябва да се проведе начален инструктаж. Целта е да бъде запознат с дейността на организацията, с характерните опасности на територията на предприятието и изискванията за отговорно поведение; с работното време, почивките и почивните дни; със социалните придобивки за работещите и други.

Допускането до самостоятелна работа става след проведен инструктаж на работното място, при който работникът е информиран за: специфичните рискове за здравето и безопасността предвид характера на работата му. На работното място той получава практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност.

Като доказателство за проведените инструктажи инструктираният, инструктиращият и допускащият до работа полагат подписи в съответната инструктажна книга. В малки предприятия с до 50 работещи началният и инструктажът на работното място могат да се провеждат едновременно.
Важно е да отбележим, че на работниците, които използват или обслужват машини и други технически съоръжения, създаващи опасност за здравето и живота, освен инструктаж на работното място се провежда и обучение по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Обучението приключва с изпит, резултатите от който се оформят в протокол.

Инструктажите, обучението и изпитът могат да приключат първия ден, но при дейности с висок производствен риск могат да продължат и цял месец.

Когато рискът на работното място не може изцяло да бъде предотвратен, преди допускането до работното място на работника трябва да се предоставят лични предпазни средства, а работникът е длъжен да ги ползва.


Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии