070080010 – National Phone Number

Project Management

Great funding opportunities for organizations appear on today’s market by national and European programs and funds aiming to support harmonious development, increase employment and the competitiveness of the economy, entrepreneurship, promotion of technological change and innovations.

Консултантите на «ЛОТ-КОНСУЛТ» ЕООД предлагат цялостни услуги за оползотворяване на горепосочените възможности, като поемат задължението за създаването, внасянето и изпълнението на инвестиционни проекти на фирмите.

От 2002 г. “ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД много успешно и динамично развива консултантска дейност по отношение на разработването и управлението на проекти, финансирани по Европейски, Национални и международни фондове и донорски програми, за която дейност притежава СертификатИ по БДС EN ISO 9001:2008. Линкове! + 14001 + 18001 +27001

«ЛОТ-КОНСУЛТ» ЕООД предлага високопрофесионални комплексни услуги, които обхващат всички етапи на реализирането на една проектна идея:

 • Предпроектно консултиране и информация по национални и европейски програми и фондове
 • Подготовка на цялостната проектна документация за кандидатстване, вкл. избор на най-подходящ източник за финансиране, намиране и осъществяване на контакт с потенциални партньори и др.
 • Разработване на проектно предложение за финансиране по европейски, национални и международни фондове и донорски програми
 • Управление и мониторинг на проекти

Дейностите ни са насочени към консултантска помощ за представители на публичния сектор, на частния сектор, организации с нестопанска цел.

Водещи принципи в нашата дейност:

 • поддържане на висока корпоративна и социална отговорност
 • качествено обслужване и коректност
 • пълна конфиденциалност
 • създаване на стойност за клиента и обществото
 • изграждане на дългосрочни взаимоотношения и партньорство
 • синергетичен подход на работа

Нашите предимства:

 • Нашият екип от специалисти от различни области притежава изключително богат професионален опит, знания и умения в разработването и управлението на проекти.
 • Разполагаме с ефективно изградена национална и международна мрежа от партньори с водещи български и европейски организации.

Част от програмите, по които “ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД е работило са:

Оперативни програми; Lifelong Learning Programme; Health Programme; South East Europe; INTERREG; CBC Bulgaria – Greece; CBC Bulgaria – Romania; CBC Bulgaria – Serbia и много други.